No Image

แนวทางปฏิบัติสำหรับนักวิจัยและขั้นตอนการยื่นขอรับรอง

แนวทางปฏิบัติสำหรับนักวิจัยและขั้นตอนการยื่นขอรับรอง

การเตรียมเอกสาร และเสนอขออนุมัติโครงการวิจัย

1. ต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
        1) แบบประเมินตนเองด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
        2) แบบฟอร์มสำหรับการทดลอง CMU-IBC 01
        3) เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- โครงการวิจัยฉบับเต็ม (โปรดใส่ท้ายกระดาษ (Footer) แสดงฉบับที่และวันที่ ทุกหน้า เช่น ฉบับที่ 1.0 วันที่ 1 มกราคม 2561 และหากมีการปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย ให้ระบุเป็นฉบับถัดไป เช่น ฉบับที่ 2.0 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)
- ประวัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- แบบมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures : SOPs) หรือแผนปฏิบัติด้านความปลอดภัยของโครงการวิจัย
- หนังสืออนุญาตนำเข้า-ส่งออกเชื้อ/พืช/GMOs ตามกฎหมาย (ถ้ามี)
- ใบรับรองการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (ถ้ามี)
- ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน/สัตว์ (ถ้ามี)


2. ต้องส่งเอกสาร พร้อมส่งเอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (pdf files) เพื่อประกอบการพิจารณา

- เนื่องจากเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ อาจจำเป็นต้องมีการปรับให้มีความทันสมัยอยู่แสมอ จึงไม่ควรโหลด file เก็บไว้ใช้ หากต้องการใช้งานจึงควรโหลด file ได้ที่ https://she.cmu.ac.th/Views/Guest/DownloadDetail?id=1

- สำหรับโครงการวิจัยสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ส่งยื่นขอรับรองผ่านคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ชุดที่ 5 โดยส่งเอกสารทั้งหมด 3 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด + สำเนา 2 ชุด) และส่งไฟล์ pdf ทาง e-mail : wassana.p@cmu.ac.th หรือ CD ได้ที่งานบริหารงานวิจัยฯ ชั้น 2 อาคาร 7 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ โทร.053-936026

เพิ่มเติม : แบบประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ.doc   แบบฟอร์ม CMU-IBC 01 (ฉบับปรับแก้ไข มค.63).doc  

[update: 2021-09-08 23:08:01][View : 1792]