No Image

ปฏิทินทุนวิจัย

 

ปฏิทินทุนประจำปี

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

 

การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์

การรับสมัคร

วงเงิน (บาท)

URL

คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

ตลอดปี

(พิจารณาตามรอบวาระการประชุมกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยฯ)

- ประเภทที่ 1 จำนวน 1,000 บาท

- ประเภทที่ 2 จำนวน 2,000 บาท

- ประเภทที่ 3 จำนวน 3,000 บาท

- ประเภทที่ 4 จำนวน 4,000 บาท

- ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวน 1,000 บาท

ดูรายละเอียดและโหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์งานวิจัย http://www.ams.cmu.ac.th/researchnew/web/index.php/site/index

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตลอดปี

- ค่าตอบแทนเรื่องละ 12,000 บาท

- ค่า page charge จ่ายตามจริง ระดับนานาชาติ ไม่เกิน 30,000 บาท

เว็บไซต์ศูนย์บริหารงานวิจัย

http://rac.oop.cmu.ac.th/ 

 

ชื่อแหล่งทุน

การรับสมัคร

วงเงิน (บาท)

URL

ทุนภายใน

 

 

 

- ทุนงบประมาณเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์

มกราคม – มิถุนายน ของทุกปี

- วิจัยประยุกต์ไม่เกิน 60,000

- วิจัยสถาบัน/การเรียนการสอน ไม่เกิน 10,000

ดูรายละเอียดและโหลดแบบฟอร์มได้ที่ เวบไซต์งานวิจัย http://www.ams.cmu.ac.th/researchnew/web/index.php/site/index

- ทุนงบประมาณเงินแผ่นดิน (วช.ปกติ)

กรกฎาคม-สิงหาคม ของทุกปี

- โครงการเดี่ยวไม่เกิน 1,000,000

- โครงการชุดไม่เกิน 2,000,000

ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

- ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรกฎาคม-สิงหาคม ของทุกปี

- ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่เกิน 100,000

- ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง ไม่เกิน 150,000

- ทุนกลุ่มวิจัย ไม่เกิน 500,000

- ทุนวิจัยสถาบันสำหรับสายปฏิบัติงาน ไม่เกิน 50,000

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนภายนอก

 

 

 

ทุน สกว.

 

 

 

- ประเภททุนเมธีวิจัยอาวุโส, ทุนวุฒิเมธีวิจัย, ทุนเมธีวิจัย, ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่

15 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม ของทุกปี

 

ดูรายละเอียดประกาศประจำปีได้ที่ เวบไซต์ สกว.

http://www.trf.or.th/

- ทุนโครงการกาญจนาภิเษก คปก.

เปิดรับสมัครอาจารย์

กุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี

 

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่

http://rgj.trf.or.th/

- ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

เปิดรับสมัครอาจารย์

พฤศจิกายน ของทุกปี

 

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่

http://rri.trf.or.th/

ทุน สวทช.

 

 

 

ทุน สวทช. นักวิจัยแกนนำ

เมษายน- มิถุนายน ของทุกปี

ทุนละไม่เกิน 20 ล้าน

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่

https://www.nstda.or.th/

ทุน นักวิจัยรุ่นใหม่ วท.

มกราคม ของทุกปี

โครงการละไม่เกิน 250,000

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่

http://stscholar.nstda.or.th

ทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ตลอดปี

เน้นกิจกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาของพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณไม่เกิน 150,000

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่

http://www.thaihealth.or.th/

ทุน วช.

 

 

 

- ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

พฤษภาคม-มิถุนายน ของทุกปี

 

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่

www.nrct.go.th/

- ทุนวิจัยมุ่งเป้า

มิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี

 

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่

www.nrms.go.th/

- ทุนวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา

มิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี

 

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่

www.nrms.go.th/

- ทุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (STEM)

มกราคม ของทุกปี

 

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่

www.nrms.go.th/

- ทุน Fellowships for Research in Japan (วช. ร่วมกับ JSPS ประเทศญี่ปุ่น)

ตลอดปี

 

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่

www.jsps.go.jp/english

- ทุน NRCT-NRF (วช.ร่วมกับ มูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี)

มกราคม ของทุกปี

 

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่

www.jsps.go.jp/english

ทุน Talent Mobility เพิ่มศักยภาพนักวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้ภาคอุตสาหกรรม

 

 

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่

www.mua.go.th

ทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ธันวาคม ของทุกปี

 

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่

https://www.hsri.or.th/

ทุน Newton Fund –OHEC (สกอ.ร่วมกับ บริติช เคานซิล)

กรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี

ทุนแก่นักวิจัยไทย ไม่เกิน 2,500,000

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่

https://www.britishcouncil.or.th/en/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/NewtonFund

ทุน สวก.

     
ทุน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) - สวก.
กันยายน-ตุลาคม ของทุกปี  

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่

http://www.arda.or.th/

 

 

[update: 2017-05-24 14:49:53][View : 1103]