No Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลงานการศึกษาวิจัย ข้อค้นพบเชิงกรรมวิธี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา” (24 มิถุนายน 2559 เวลา 8.45-16.15 น.)

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 8.45-16.15 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลงานการศึกษาวิจัย ข้อค้นพบเชิงกรรมวิธี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา”

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานการศึกษาวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่เชิงพาณิชย์ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

สถานที่ ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 12 อาคาร 12 ชั้น และห้องคอมพิวเตอร์ Smart Classroom (ห้องสมุดคณะฯ) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมอบรม      ได้แก่ บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ โดยเฉพาะบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ นักวิจัย ที่มีการศึกษาวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือพัฒนาสู่นวัต กรรม/ผลิตภัณฑ์อันสืบเนื่องมาจากการศึกษาวิจัยได้ จำนวน 45 คน

วิทยากร ได้แก่ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย และคุณพันทนา คำเขียว จากหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ มช.

 

 

[update: 2016-07-11 14:20:11][View : 458]