No Image

นโยบายและแผนงานวิจัย

คณะเทคนิคการแพทย์ได้กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการวิจัย โดยมีเป้าหมายหลักที่จะพัฒนางานวิจัย ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ รวมถึงสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและสากล

กลยุทธ์

  • 1. เพิ่มโอกาสในการวิจัยระดับสูงสำหรับอาจารย์ โดยเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันที่มีผลงานระดับนานาชาติ
  • 2. สนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านการ recruit นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และสนับสนุนการให้ทุนการศึกษา/วิจัยแก่นักศึกษา หรือ matching fund
  • 3. สนับสนุนให้มีผู้นำการรวมกลุ่มของนักวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุภายในคณะและร่วมกับกลุ่มสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • 4. สนับสนุนความร่วมมือกับภาครัฐ/เอกชน/ชุมชนในการศึกษาวิจัยตามความต้องการที่นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้การดำเนินการด้านการวิจัยจะดำเนินการตามนโยบาย/ทิศทางการวิจัยของชาติและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)
 
 

 

 

[update: 2019-08-30 09:08:55][View : 1067]