No Image

แจ้งประชาสัมพันธ์ : การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิชาการหรืองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์ : การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิชาการหรืองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการรับทุน

  • หัวหน้าโครงการฯ (principal investigator, PI) ต้องเป็นบุคลากร (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ) ในสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น
  • โครงการที่จะส่งขอรับทุนสนับสนุนนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาฯ หรือหัวหน้างานฯ ที่หัวหน้าโครงการฯ สังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรโดยการลงนามรับรองในข้อเสนอโครงการฯ
  • ทุกโครงการฯ จะต้องระบุถึงผลลัพธ์หรือการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

1) ชิ้นงาน

2) การจดขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์, อนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร)

4) การนำเสนอผลงานด้วยวาจาหรือแผ่นภาพ

5) การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (หนังสือตอบรับจากหน่วยงาน องค์กรที่นำไปใช้ประโยชน์)

6) การบูรณาการผลงานกับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ

 

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุน จะสนับสนุนโครงการที่สอดคล้องและมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการผลิตสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ดังนี้

1) ด้านการเรียนการสอน

2) ด้านวิชาชีพ

3) ด้านการให้บริการชุมชน

4) ด้านการบริหารจัดการ

2. พิจารณาทุนสนับสนุนทุกวันที่ 15 ของแต่ละเดือน (จนกว่าทุนจะหมด) จนถึงรอบการพิจารณาสุดท้ายเพื่อสรุปปิดโครงการวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยสามารถแจ้ง e-office ระบุชื่อ “ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมสุขภาพ” ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการมายังงานบริหารงานวิจัยของคณะฯ ทั้งนี้ มติที่ประชุมของคณะกรรมการชมรมนักประดิษฐ์เทคนิคการแพทย์ หรือ “AMS DIY Club” ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

การสมัครขอรับทุนฯ

การสมัครขอรับทุนฯ ให้จัดทำข้อเสนอโครงการฯ ส่งผ่านภาควิชา/หน่วยงาน ตามแบบที่กำหนดให้ (ดังแนบ) โครงการละ 1 ชุด พร้อมส่งไฟล์ทาง e-office ทั้งนี้ จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะขอรับทุนประเภทใดในหัวข้อต่อไปนี้

ประเภทที่ 1  งานผลิตสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิชาการหรืองานวิจัย คณะฯ สนับสนุนทุนตั้งต้น โครงการละไม่เกิน 5,000.-บาท 

ประเภทที่ 2  งานต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิชาการหรืองานวิจัย เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมสุขภาพเพื่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ คณะฯ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 5,000.- บาท

 

กำหนดการรับสมัคร

          ผู้สมัครส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนตามรูปแบบและจำนวนที่กำหนด ดาวน์โหลดแบบขอทุน ผ่านหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่หัวหน้าโครงการฯ สังกัด ถึง งานบริหารวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใน วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563

 

เพิ่มเติม : แบบขอทุนผลิตสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2563.docx  

[update: 2020-08-07 09:48:08][View : 225]