No Image

แจ้งประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าโดยบูรณาการข้ามสาขา คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าโดยบูรณาการข้ามสาขา คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2564

              ด้วย งานบริหารงานวิจัยฯ ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าโดยบูรณาการข้ามสาขา คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ประจำปี 2564 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการสหสาขาวิชา สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท อย่างน้อยสาขาวิชาละ 1 โครงการ โดยมี PI อยู่ในสาขาวิชานั้น (กรอบงบประมาณทั้งสิ้น 600,000 บาท) ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังแนบ

              คณาจารย์ ผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุน กรุณาจัดทำข้อเสนอโครงการ แบบมุ่งเป้าในประเด็นหัวข้อใดๆ ต่อไปนี้ (1) ผู้สูงอายุ (2) โรคติดเชื้อ/เชื้อดื้อยา (3) โรคไม่ติดต่อ (NCD) (4) มะเร็ง และ (5) การวิจัยใหม่ที่มีศักยภาพ โดยสมาชิกทีมวิจัยจากระหว่างสาขาภายในคณะฯ อย่างน้อย 1 คน และ สหสาขาระหว่างคณะฯ หรือหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 1 คน และนักวิจัยต่างชาติ อย่างน้อย 1 คน หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หรือจนกว่างบประมาณจัดสรรจะหมด

             จึงเรียนมาโปรดทราบ

              งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (โทร.36026)

******************

หมายเหตุ : กรุณาส่งข้อเสนอโครงการ hard copy จำนวน 1 ชุด พร้อมส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ ให้งานวิจัยฯ (สุธิดา) ทาง e-office ภายในกำหนดการดังแจ้งข้างต้น

เพิ่มเติม : โครงการ ทุนบูรณาการ AMS 2564.pdf   form-ปะหน้าข้อเสนอโครงการ บูรณาการ 64.doc  

[update: 2020-08-04 14:21:26][View : 286]