No Image

โครงการสนับสนุนการตรวจพิจารณาภาษาสำหรับนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2563)

โครงการสนับสนุนการตรวจพิจารณาภาษาสำหรับนิพนธ์ต้นฉบับ

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ปีงบประมาณ 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาโครงการ                     

            ตลอดปีงบประมาณ 2563 จนกว่างบประมาณจะหมด (สิ้นสุดโครงการเพื่อรายงานสรุป วันที่ 31 ส.ค. 2563)

 

ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการฯ

อาจารย์และบุคลากรในสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • นิพนธ์ต้นฉบับเรื่องหนึ่งๆ ให้การสนับสนุนค่าตรวจทานภาษาอังกฤษได้เพียง 1 ครั้ง โดยเบิกจ่ายตามจริงได้ไม่เกิน 3,000 บาท
  • ผู้เขียนหลัก (first author)/ผู้รับผิดชอบบทความ (corresponding author) เป็นผู้ขอรับการสนับสนุนค่าตรวจทานภาษาอังกฤษดังกล่าว
  • เพื่อเป็นการกระจายสิทธิ์ ผู้เขียนหลัก (first author)/ผู้รับผิดชอบบทความ (corresponding author) แต่ละท่านขอรับการสนับสนุนค่าตรวจทานภาษาอังกฤษได้ไม่เกิน 3 เรื่อง ตลอดปีงบประมาณของโครงการ
  • เอกสารที่ใช้ประกอบการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่

           1). หลักฐานที่แสดงว่า manuscript ดังกล่าวได้ submitted ไปยังวารสารระดับ     นานาชาติในฐานข้อมูลสากล [SCOPUS, ISI/SJR] นั้นๆ แล้ว      

(เช่น e-mail ตอบกลับจากวารสาร)

           2). นิพนธ์ต้นฉบับที่มีการแก้เพื่อส่งพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติใน   ฐานข้อมูลสากล [SCOPUS, ISI/SJR] (ไม่รวมถึงบทความสำหรับส่ง conference proceeding)

           3). ใบเสร็จ หรือใบสำคัญรับเงิน ที่ลงวันที่กำกับ (โดยสามารถใช้ใบเสร็จจากบริการ  ออนไลน์ หรือจากโปรแกรมการตรวจภาษา)   

หรือใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จ ที่ลงวันที่กำกับ + สำเนา passport ของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

           4). หลักฐานที่แสดงว่าวารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS, ISI/SJR

            หมายเหตุ:

            - ใบเสร็จ หรือใบสำคัญรับเงิน หรือใบรับรองแทนใบเสร็จ ให้ระบุ “ชื่อผู้เขียน และที่อยู่คณะ  เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ไว้ด้วย

            - ใบเสร็จฉบับเดียวกันสามารถนำมาเบิกงบประมาณสนับสนุนได้เพียงครั้งเดียว (ไม่สามารถใช้เบิกซ้ำซ้อนได้)

            - ไม่สามารถใช้จดหมาย e-mail เพียงอย่างเดียวเพื่อแทนหลักฐานทางการเงินได้

            - วารสารระดับชาติ หรือ Open access journals ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
            (SCOPUS, ISI/SJR) ไม่สามารถนำมาขอรับการสนับสนุนได้

เพิ่มเติม : โครงการสนับสนุนการตรวจพิจารณาภาษาสำหรับนิพนธ์ต้นฉบับ63.pdf   แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าตรวจภาษา.doc  

[update: 2020-07-20 10:02:55][View : 291]