Master's Degree (ปริญญาโท)

ภาควิชากายภาพบำบัดได้เปิดหลักสูตรเพื่อรับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ

 • หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย (Master of Science (Movement and Exercise Sciences)

 • หลักสูตรปริญญาโท กายภาพบำบัดมหาบัณฑิต (Master of Physical Therapy)


หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย  
(Master of Science in Movement and Exercise Sciences)

 

ปรัชญา


     การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง โดยบูรณาการศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย สรีรวิทยาการออกกำลังกาย ชีวกลศาสตร์ของโครงสร้างของร่างกาย พยาธิสภาพและความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของร่างกาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกัน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้น สามารถแก้ปัญหาและดูแลสุขภาพของประชาชน และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเน้นให้มีกระบวนทัศน์ด้านงานวิจัย สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ ให้สอดคล้องความก้าวหน้าทางวิทยาการสากล มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นผู้ที่หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)


 1. ​เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 2. สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้หรือเทียบเท่า ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชากิจกรรมบำบัด หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 3. มีค่าลำดับสะสมเฉลี่ยการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50 หรือหากต่ำกว่าต้องมีประสบการณ์ทำวิจัย เช่น มีผลงานตีพิมพ์ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
 4. ในกรณีที่ความรู้พื้นฐานไม่สมบูรณ์พอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนกระบวนวิชาปริญญาตรีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และสรีรวิทยาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต

 

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)


 1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 2. สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้หรือเทียบเท่า ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชากิจกรรมบำบัด หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 3. มีค่าลำดับสะสมเฉลี่ยการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50 หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
 4. ในกรณีที่ความรู้พื้นฐานไม่สมบูรณ์พอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนกระบวนวิชาปริญญาตรีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และสรีรวิทยาเพิ่มเติมโดยไม่นับ หน่วยกิต

 

 จำนวนหน่วยกิต


 1. หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
 2. หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

 


 หลักสูตรปริญญาโท กายภาพบำบัดมหาบัณฑิต (Master of Physical Therapy)


ปรัชญา


     กายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยตรงต่อมนุษย์ โดยการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการประเมินและการวินิจฉัยปัญหาทางกายภาพบำบัดและการวางแผน ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพ คำนึงถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การพัฒนาศาสตร์ทางกายภาพบำบัด โดยบูรณาการความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการค้นคว้า วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างความเชี่ยวชาญและความชำนาญทางคลินิกสาขาวิชาเฉพาะ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสุขภาพ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน พัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานชั้นสูง สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

 

วิชาเอกประกอบด้วย 6 แขนงวิชาดังต่อไปนี้​

 1. แขนงวิชากายภาพบำบัดในเด็ก (Pediatric Physical Therapy)
 2. แขนงวิชากายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ (Geriatric Physical Therapy)
 3. แขนงวิชากายภาพบำบัดทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal Physical Therapy)
 4. แขนงวิชากายภาพบำบัดทางระบบประสาท (Neurological Physical Therapy)
 5. แขนงวิชากายภาพบำบัดทางระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต (Cardiopulmonary Physical Therapy)
 6. แขนงวิชากายภาพบำบัดทางการกีฬา (Sports Physical Therapy)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หลักสูตร แผน ก แบบ ก2


 1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 2. สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
 3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด หรือ อยู่ระหว่างการขออนุมัติขึ้นทะเบียนฯ ภายใน 1 ปีการศึกษา
 4. มีค่าลำดับสะสมเฉลี่ยการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50 หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
 5. ในกรณีที่ความรู้พื้นฐานไม่สมบูรณ์พอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนกระบวนวิชาปริญญาตรีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และสรีรวิทยาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต
 6. คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

หลักสูตร แผน ข


 1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 2. สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
 3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด หรือ อยู่ระหว่างการขออนุมัติขึ้นทะเบียนฯ ภายใน 1 ปีการศึกษา
 4. มีค่าลำดับสะสมเฉลี่ยการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50 หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
 5. ในกรณีที่ความรู้พื้นฐานไม่สมบูรณ์พอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนกระบวนวิชาปริญญาตรีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และสรีรวิทยาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต
  คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร


จำนวนหน่วยกิต


 1. หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 2. หลักสูตร แผน ข จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 


พิมพ์   อีเมล