Bachelor's Degree ปริญญาตรี


หลักสูตรปริญญาตรี กายภาพบำบัด

ปรัชญาและความสำคัญ 


          นักกายภาพบำบัด เป็นบุคลากรทางการแพทย์สาขาหนึ่งที่มีบทบาททางด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะเจ็บป่วย สามารถให้การตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบำบัด บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยผู้พิการ และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นการใช้วิธีการทางกายภาพบำบัด เช่น การออกกำลังกายเพื่อการรักษา การนวด ดัด ดึง การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด รวมทั้งฝึกการเคลื่อนไหว ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม ของที่อยู่อาศัย สภาพการทำงาน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ของประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย ที่สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิต ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยช่วงอายุต่างๆ ตั้งแต่ทารกถึงผู้สูงอายุ โดยอาจเป็นผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยทางระบบประสาท ระบบหายใจและไหลเวียนเลือด ตลอดจนผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบาดเจ็บทางกีฬา หญิงมีครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยการบูรณาการความรู้ทางกายภาพบำบัดกับภูมิปัญญาไทยในรูปแบบของการบริการ เพื่อสุขภาพแบบองค์รวม นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการดำเนินการวิจัย เพื่อนำความรู้มาใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ปรับปรุง พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ปรับปรุง พ.ศ. 2563

 

Bachelor of Science (Physical Therapy)


          A four-year program that has been designed to produce physical therapists with the necessary skills in the practice of physical therapy, in clinical decision making, research, and leadership. The program provides avenues for specialization in musculoskeletal, neurological, pediatric, cardiopulmonary and geriatric physical therapy. This emphasis on specialization allows the department to offer students the opportunity to take more advanced course work and to experience clinical practice in these areas of study. The graduates can also enhance their basic research skills via the practicum.

แผนการเรียนแยกชั้นปี (Academic Plan) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

แผนการเรียนแยกชั้นปี (Academic Plan) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

เวบแสดงสถิติภาวะการมีงานทำของบัณฑิต https://mis.cmu.ac.th/skajob/default_information.html

 

ทุนสนับสนุน


คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแหล่งทุนสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ดังนี้
1. ทุนการศึกษาที่จัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ ศิษย์เก่า บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
2. ทุนฝึกงานนอกสถานที่สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
3. ทุนทำงานสำหรับนักศึกษาที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหารายได้และประสบการณ์ โดยมีค่าตอบแทนชั่วโมงละ 30 บาท
4. กองทุนกู้ยืม กยศ. กรอ. http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/studentloan


คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของระบบ TCAS รอบที่ 2 (โควต้า มช.) 

 

 


พิมพ์   อีเมล