20201005-101444

บทเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย ตอนที่ 2 การออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อ

โดยภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

​​ตอนที่ 2 การออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อ

ประกอบด้วยเนื้อหาหลักคือ
- สาเหตุของกล้ามเนื้อตึง
- ประโยชน์ของการยืดกล้ามเนื้อ
- ข้อปฎิบัติในการยืดกล้ามเนื้อและข้อห้ามเพื่อป้องกันอันตรายในการยืดกล้ามเนื้อ
- ท่ายืดกล้ามเนื้อของร่างกายส่วนบนและกล้ามเนื้อบริเวณลำตัว
- ท่ายืดกล้ามเนื้อของร่างกายส่วนล่าง ​**คำแนะนำ**เมื่อท่านเรียนบทเรียนออนไลน์นี้แล้ว ควรทำแบบทดสอบความรู้หลังเรียน เพื่อประเมินความรู้ของตนเองหลังเรียน โดย 1. การคลิกที่ลิ้งค์นี้ https://forms.gle/w2oN78WHVp6bC77N6 หรือ 2. การสแกน QR code ด้านล่าง