บทเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย ตอนที่ 4 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงแกนกลางลำตัว

ตอนที่ 4 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงแกนกลางลำตัว

ประกอบด้วยเนื้อหาหลักคือ

- กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว

- ประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงแกนกลางลำตัว

- การฝึกหายใจก่อนการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงแกนกลางลำตัว

- ท่าออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงแกนกลางลำตัว 6 ท่า

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**คำแนะนำ**เมื่อท่านเรียนบทเรียนออนไลน์นี้แล้ว ควรทำแบบทดสอบความรู้หลังเรียน เพื่อประเมินความรู้ของตนเองหลังเรียน โดย

1. การคลิกที่ลิ้งค์นี้ https://forms.gle/uqc8wL9qicqeVcbG9
2. การสแกน QR code ด้านล่าง