บทเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย ตอนที่ 3 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานระบบหายใจและหลอดเลือด (Cardiovascular endurance exercise)

โดยภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  


ตอนที่ 3 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานระบบหายใจและหลอดเลือด Cardiovascular endurance exercise

ประกอบด้วยเนื้อหาหลักคือ 

- ให้ประโยชน์อะไรบ้าง?

- หลักการในการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานระบบหายใจและหลอดเลือด

- รู้ได้อย่างไรว่าชีพจรเราเต้นเท่าไร?

- การคำนวณค่าชีพจรที่เหมาะสม

- การออกกำลังกายเข้าข่ายการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานระบบหายใจและหลอดเลือด

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**คำแนะนำ**เมื่อท่านเรียนบทเรียนออนไลน์นี้แล้ว ควรทำแบบทดสอบความรู้หลังเรียน เพื่อประเมินความรู้ของตนเองหลังเรียน โดย 1. การคลิกที่ลิ้งค์นี้ https://forms.gle/bYjafbxYUyg15dJ5A หรือ 2. การสแกน QR code ด้านล่าง