ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
กำหนดการอบรมฯ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
ยืนยันการรับลงทะเบียนแล้ว
 

www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การดูแลและการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดทางคลินิกสำหรับวิชาชีพพยาบาลและสาธารณสุข

วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2555
ณ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
----------------------------------------------------

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางระบบหายใจ โดยเฉพาะกลุ่มโรคปอดเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคปอดถุงลมโป่งพอง หรือโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ซึ่งต้องใช้เวลานานในการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล นอกจากการดูแลและรักษาทางการแพทย์ เพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการเบื้องต้นแล้ว การฟื้นฟูสมรรถภาพสมรรถภาพปอด (Pulmonary rehabilitation) ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญ ในการดูแลฟื้นฟูในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและปอดจะเริ่มต้นตั้งแต่การดูแลในหอผู้ป่วยระยะวิกฤติ หรือระยะฟื้นตัว รวมไปถึงที่บ้าน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดภาระการใช้จ่ายหรือดูแลจากญาติให้มากที่สุด
     ในปัจจุบันตามโรงพยาบาลหรือชุมชนที่มีกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวเป็นจำนวนมาก บุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู แต่อย่างไรก็ตาม พยาบาลวิชาชีพตามโรงพยาบาลต่างๆ หรือกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นกลุ่มวิชาชีพที่มีจำนวนมากและมีบทบาทอย่างยิ่งในการช่วยกันดูแลและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายหรือปอด
     ดังนั้นในการจัดอบรมครั้งนี้ จึงมุ่นเน้นเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้มีการทบทวนความรู้ ความเข้าใจในหลักการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดองค์รวม และผลลัพธ์ทางการพยาบาล อีกทั้งได้มีการบททวนและทำความเข้าใจด้านพยาธิสรีรวิทยาของโรค แนวการประเมินทางระบบหายใจที่สำคัญกับพยาธิสรีรวิทยา เทคนิคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางปอดทั่วไป รวมไปถึงได้รับความรู้และฝึกทักษะพื้นฐานของอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำคัญที่จะนำไปช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางระบบหายใจตามโรงพยาบาลหรือชุมชนได้ และที่สำคัญได้มีความเข้าใจในหลักการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่จำเพาะต่อโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้แล้วยังได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและเรียนรู้รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต้นแบบ อันจะสามารถนำไปประยุกต์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดตามโรงพยาบาลที่สังกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยต่อไป

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในหลักการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดแบบองค์รวม และผลลัพธ์ทางการพยาบาล
     2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจด้านพยาธิสรีรวิทยาของโรคปอดเรื้อรัง การตรวจร่างกายที่สำคัญ ปัญหาและวางแนวทาง รวมไปถึงอุปกรณ์ทางระบบหายใจ เพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
     3. เพื่อเพิ่มทักษะการตรวจประเมินสมรรถภาพทางปอดและร่างกาย และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการนำไปใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
     4. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในหลักการและรูปแบบของการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
     5. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การการนำเนินการจัดรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในโรงพยาบาลต่างๆ

คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวนรับ 100 คน

ระยะเวลาในการประชุม : วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2555

สถานที่จัดประชุม : โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการจัดอบรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติการ

ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท

วิทยากร :
ทีมวิทยากรภาคบรรยาย
อ.ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจภาควิชาพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นาย ชัชวาล วงษ์เพ็ญทักษ์นักกายภาพบำบัด คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
นางสาว พรทิวา ยาสมุทรพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.อรวรรณ เวอร์เนอร์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทีมวิทยากรภาคฝึกปฏิบัติการ
ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.อรวรรณ เวอร์เนอร์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.กฤษณา บุญทาภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.บุษบา ฉั่วตระกูลภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.สายนที ปรารถนาผลภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.สมรรถชัย จำนงค์กิจภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาลภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.เพียรชัย คำวงษ์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรืองภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัยภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.อารยา ญาณกายภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.นิภาพร ทองหลอมภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นาย ชัชวาล วงษ์เพ็ญทักษ์นักกายภาพบำบัด คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
     1. ทบทวน ความรู้ ความเข้าใจในด้านพยาธิสรีรวิทยา ปัญหา วางแผนงาน เทคนิคและอุปกรณ์ รวมไปถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด และผลลัพธ์ทางการพยาบาล
     2. ทบทวนทักษะและเรียนรู้อุปกรณ์ใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในโรงพยาบาลต่างๆ
     3. ทราบและเข้าใจในหลักการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
     4. มีโอกาสการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำศูนย์การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

---------------------------------------

หนังสือประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรม [สำหรับใช้ขออนุมัติเข้าร่วมกิจกรรมจากต้นสังกัด]
[ลงทะเบียนทาง Internet]   [แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยเอกสาร]

Powered by • http://PlanAMS.wordpress.com