ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
กำหนดการอบรมฯ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
ยืนยันการรับลงทะเบียนแล้ว
 

www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ
 
  Case Conference on Medical Technology Lab. II : กรณีศึกษาในงานเทคนิคการแพทย์และห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

ระบบบริหารข้อมูล AMS Conference

User Name
Password

Powered by • http://PlanAMS.wordpress.com