ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

  กำหนดการประชุมวิชาการสาขารังสีเทคนิค :

Radiologic Technology and Its Role Today


วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562
เวลา กิจกรรม
08.00-08.45น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. พิธีเปิดการประชุมฯ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.00-11.00 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก AMS Health Promotion for All
โดย
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
11.00-12.00 น. อาหารว่าง

•  ประชุมสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มช
•  ชมการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ และงานแสดงผลิตภัณฑ์วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.15 น. DRL : รังสีวินิจฉัย
รศ.ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง | มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
14.15-14.30 น. อาหารว่าง และชมนิทรรศการ/โปสเตอร์
14.30-16.00 น. DRL : เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีรักษา
ผศ.สุพจน์ เอื้ออภิสิทธิ์วงค์ | คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562
เวลา กิจกรรม
09.00-10.15 น. Basic of AI (พื้นฐานของ AI)
อ.ดร.กิติชัย วรรธนะจิตติกุล | คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.15-10.30 น. อาหารว่าง และชมนิทรรศการ/โปสเตอร์
10.30-12.00 น. การประยุกต์ใช้ AI ทางงานรังสีวิทยา
อ.ดร.กิติชัย วรรธนะจิตติกุล | คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.45 น. เทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางรังสีร่วมรักษา
คุณจรูญรัตน์ พุดปา | บริษัทซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จำกัด
14.45-15.00 น. อาหารว่าง และชมนิทรรศการ/โปสเตอร์
15.00-16.30 น. ประสบการณ์ในการใช้ AI ในทางรังสีการแพทย์
คุณศิริศักดิ์ ใหญ่สูงเนิน | โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต จ.ภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
เวลา กิจกรรม
09.00-10.15 น. ปริมาณรังสีระดับต่ำ (Low Dose)
รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ | คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.15-10.30 น. อาหารว่าง และชมนิทรรศการ/โปสเตอร์
10.30-12.00 น. การแก้ไขรังสีกระเจิงในภาพถ่ายรังสีเอกซ์ด้วยซอฟต์แวร์ (Software-based scatter x-ray correction)
อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์ | คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. คลินิกงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ
รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์ | คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.30-15.00 น. อาหารว่าง และชมนิทรรศการ/โปสเตอร์
15.00-16.30 น. คลินิกงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ
รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์ | คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่