ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

 

   สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาขาเทคนิคการแพทย์ 17 หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (CMTE)   

   สภากายภาพบำบัดประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการฯ ในสาขากายภาพบำบัด รหัสกิจกรรม1011193 ค่าคะแนน 16.8 PTCEU และรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 100 ที่นั่งเท่านั้น   

โครงการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562
วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
----------------------------------------------------

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สมาคมศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักการและเหตุผล
วิสัยทัศน์การดำเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย์ คือ “คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล” โดยมีวัฒนธรรมองค์กร “ร่วมกันประสานความหลากหลายทางวิชาชีพ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร” ปัจจุบัน คณะมุ่งผลิตบัณฑิต ๕ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชากิจกรรมบำบัด และสาขาการแก้ไขการพูด (Speech Therapy) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในฐานะสถาบันการศึกษา คณะฯ มีปณิธานอันแน่วแน่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ กระตุ้นและส่งเสริมงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ ส่งเสริมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง นอกจากนั้น ยังถือเป็นนโยบายสำคัญ ที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดผลการพัฒนา ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ ในสาขาวิชาหล่านี้ให้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ ให้บริการวิชาการแก่สังคมในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้า และเทคนิคใหม่ๆ ในการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย การตรวจประเมินและการบำบัดรักษา เป็นแหล่งอบรม เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ทุกสาขาวิชาชีพหลักของคณะ ทั้งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และการแก้ไขการพูด และบุคลากร ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในทุกวิชาชีพได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ดูแล เอาใจใส่ สุขภาพของตนเองและสามารถรักษามาตรฐานด้านวิชาชีพของตนเอง เพื่อการบูรณาการ การให้บริการด้านการบำบัดรักษาและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความรู้เพื่อนำไปเผยแพร่ และให้บริการกับประชาชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนและพัฒนาทักษะ เพื่อบูรณาการการสร้างและใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านการตรวจวินิจฉัย การตรวจประเมิน และการรักษาผู้ป่วย ให้แก่ศิษย์เก่าของคณะเทคนิคการแพทย์ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าและเทคนิคใหม่ๆ ให้แก่ศิษย์เก่าของคณะเทคนิคการแพทย์ ในทุกสาขาวิชาชีพ และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้พัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพประชาชน
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร อันจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม :
•  จำนวน 400 คน ประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักรังสีเทคนิค เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ พนักงานรังสีการแพทย์เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ แพทย์ พยาบาล นักสาธารณสุขศาสตร์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาในการประชุม : วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562

สถานที่จัดประชุม : โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน : รับสมัครภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562
1. บุคลากรวิชาชีพทุกสาขาวิชา คนละ 4,000 บาท
2. นักศึกษาทุกสาขาวิชา (แนบบัตรประจำตัวนักศึกษาในการสมัคร) คนละ 2,000 บาท


วิทยากร : วิทยากร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก และคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก AMS Health Promotion for All”
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ __อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


วิทยากรสาขาเทคนิคการแพทย์ :
ศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ __ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัย โรคติดเชื้อระบาดใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ __หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ __รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง __ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ภก.ดร.ชลภัทร สุขเกษม __หัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
รศ.พญ.เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล __ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Mr.Paul Wong __บริษัท One Lambda, Inc., USA., California
รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ __ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน __ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี __ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากรสาขารังสีเทคนิค :
รศ.ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง __มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
คุณศิริศักดิ์ ใหญ่สูงเนิน __ผู้จัดการแผนกเอกซเรย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต จ.ภูเก็ต
คุณจรูญรัตน์ พุดปา __บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จำกัด
รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์ __ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ __ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.สุพจน์ เอื้ออภิสิทธิ์วงค์ __ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์ __ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล __ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากรสาขากิจกรรมบำบัด :
ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ __ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณนิสากร คงศรี __สาขากิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณสุพิชชา สายสิทธิ์ __งานกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลพระปกเกล้า
คุณคทา พนมอุปถัมภ์ __งานกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา
คุณถิร เอี่ยมจิตร __งานกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลอุดรธานี
วิทยากรต่างประเทศ __บริษัท ออโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จำกัด กรุงเทพฯ
ผศ.ร.อ.ดร.พิศักดิ์ ชินชัย __ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์ __ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.สุภาวดี พูฒิหน่อย __ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.โสภิฎา อภิชัย __ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากรสาขากายภาพบำบัด :
ผศ.สมชัย ปทุมาสูตร __คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.นพ.ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ __ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.กาญจนา หาญศิริวัฒนกิจ __ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณศรินดา ไชยวงศ์ __แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสันทราย
คุณธีราดา สุขสบาย __แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสันทราย
รศ.ดร.สมรรถชัย จำนงค์กิจ __ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง __ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล __ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณมทิตา แก้วสุทธิ __ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณธัญญลักษณ์ วรรณก้อน __ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทบทวนและพัฒนาทักษะ เพื่อบูรณาการการสร้างและใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านการตรวจวินิจฉัย การตรวจประเมิน และการรักษาผู้ป่วย ให้แก่ศิษย์เก่าของ คณะเทคนิคการแพทย์ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง
2. ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดการพัฒนา เผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าและเทคนิคใหม่ๆ ให้แก่ศิษย์เก่า ของคณะเทคนิคการแพทย์ ในทุกสาขาวิชาชีพ และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้พัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพประชาชน
3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร อันจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

*** เปิดรับสมัครถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ***

---------------------------------------

หนังสือประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรม [สำหรับใช้ขออนุมัติเข้าร่วมกิจกรรมจากต้นสังกัด]
[แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยเอกสาร]