ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
       º QC-MRI Workshop
     • สาขากิจกรรมบำบัด
       º OT Full Program
       º Animal Therapy
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค *QC CR/DR
     • สาขารังสีเทคนิค *QC MRI
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากิจกรรมบำบัด *6-7 ก.พ.*
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

  List of Registrators

รายละเอียดกิจกรรม 1st QC-MRI Workshop

จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการสาขารังสีเทคนิค เลือกเข้าร่วม QC MRI ทั้งหมด 8 คน
ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินและผ่านการตรวจสอบแล้ว จำนวน 4 คน
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
สถานะการชำระเงิน
กนกขวัญ ตันใจ โรงพยาบาลโอเวอร์บุ๊ค Wait
นิติพงษ์ บุญถึง บริษัทรัชวิภา พลัส จำกัด Wait
พลศักดิ์ คงแก้ว ภาควิชารังสีวิทยา Wait
ร.ต.ท.หญิง นิสุบล บัวน้ำอ้อม โรงพยาบาลตำรวจ Paid
ร.ต.ท.หญิง หัทยา นวลคล้าย โรงพยาบาลตำรวจ Paid
วราพร คีรีสัตยกุล โรงพยาบาลกรุงเทพ Wait
อุษา อินทรศร โรงพยาบาลกรุงเทพ-สนามจันทร์ Paid
เสริมสุข คุณารัตน์ โรงพยาบาลราชบุรี Paid