ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
       º QC-MRI Workshop
     • สาขากิจกรรมบำบัด
       º OT Full Program
       º Animal Therapy
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค *QC CR/DR
     • สาขารังสีเทคนิค *QC MRI
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากิจกรรมบำบัด *6-7 ก.พ.*
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

  List of Registrators

รายละเอียดกิจกรรม 1st QC-MRI Workshop

จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการสาขารังสีเทคนิค เลือกเข้าร่วม QC MRI ทั้งหมด 22 คน
ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินและผ่านการตรวจสอบแล้ว จำนวน 10 คน
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
สถานะการชำระเงิน
Phattaraporn Thanathunthatkom ภัทรพร ธนธัณธัชคม รพ. สมิติเวชสุขุมวิท Paid
กนกขวัญ ตันใจ โรงพยาบาลโอเวอร์บุ๊ค Paid
กรกนก จอมเขียว โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Wait
กิตติ สุวรรณ บริษัท ฟิลิปส์ประเทศไทย จำกัด Paid
จิโรจน์ มูลสาร รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต Wait
ทัศพร อัมภวา บริษัท เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์อุรุพงษ์ จำกัด Wait
ธัญญาภ อันทอง โรงพยาบาลอุดรเมดิคอล Wait
นายคเณศ เผือกผุด บริษัท ฟิลิปส์ประเทศไทย จำกัด Paid
นิติพงษ์ บุญถึง บริษัทรัชวิภา พลัส จำกัด Paid
พลศักดิ์ คงแก้ว ภาควิชารังสีวิทยา Paid
ร.ต.ท.หญิง นิสุบล บัวน้ำอ้อม โรงพยาบาลตำรวจ Paid
ร.ต.ท.หญิง หัทยา นวลคล้าย โรงพยาบาลตำรวจ Paid
วราพร คีรีสัตยกุล โรงพยาบาลกรุงเทพ Wait
วิทวัส กังแฮ บริษัท ซี.เอ็ม.ซี ไบโอเท็ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) Wait
วิภาพร รักเรืองรอง ศูนย์รังสีวิทยา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Wait
วุฒิศักดิ์ บุญผ่องเสถียร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (บริษัท ฟิลิปส์ประเทศไทย จำกัด) Wait
สราณัฐ จันทร์เพ็ญมงคล โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี Paid
สุรศักดิ์ วงศ์ละคร บริษัท ซี.เอ็ม.ซี ไบโอเท็ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) Wait
หทัยพร บุญศัพย์ โรงพยาบาลอุดรเมดิคอล Wait
อารัญ ฟักเขียว บริษัท ซี.เอ็ม.ซี ไบโอเท็ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) Wait
อุษา อินทรศร โรงพยาบาลกรุงเทพ-สนามจันทร์ Paid
เริงชัย แก้วเกื้อ บริษัท เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์อุรุพงษ์ จำกัด Wait