ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
       º QC-MRI Workshop
     • สาขากิจกรรมบำบัด
       º OT Full Program
       º Animal Therapy
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค *QC CR/DR
     • สาขารังสีเทคนิค *QC MRI
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากิจกรรมบำบัด *6-7 ก.พ.*
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

  List of Registrators จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการสาขารังสีเทคนิค เลือกเข้าร่วม QC CR/DR ทั้งหมด 33 คน
ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินและผ่านการตรวจสอบแล้ว จำนวน 16 คน
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
สถานะการชำระเงิน
จินตนา มหายศ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพะเยา Wait
ชาลินี ทองสุข รพ กรุงเทพ ขอนแก่น Paid
ชูเกียรติ บุญเฟื่อง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ Wait
ณัฐญาดา จันทร์บำรุง คณะแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Paid
ณัฐวรรณ แจ้งสี โรงพยาบาลตากสิน Wait
ดวงพร ศรีบุรินทร์ โรงพยาบาลลับแล Paid
ธนาพล ศรียา โรงพยาบาลกรุงเทพ Wait
นฤยภัทร รัตตนิยะ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Wait
นัฐรฎา บุญยาน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ Wait
นิวัช ศรีวิไลวัชร์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช Wait
บุษกร โอฬารฤทธินันท์ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระพุทธบาท Paid
ปฏิพัทธ์ ศรีแผ้ว โรงพยาบาลน้ำปาด Paid
ปัญญา โรจนวรรณ์ โรงพยาบาลตรัง Paid
ปาลิดา ถาวรวันชัย โรงพยาบาลบาลกลาง Paid
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธาริกาธรรมวิจิตร (นำเสนอผลงาน) (คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) Wait
ภัสส์รัณ รัชตวัฒนอนันต์ รพ.พญาไทศรีราชา Paid
รองศาสตราจารย์ดร. สุชาติโกทันย์ (นำเสนอผลงาน) (คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) Wait
วาที เรืองอร่าม โรงพยาบาลสินแพทย์ Wait
วาสนา เอียมจำรัส โรงพยาบาลปทุมธานี Paid
วีณา นวชาตโฆษิต PATTAYA INTERNATIONAL HOSPITAL Paid
ศุภชัย ทองมี โรงพยาบาลสินแพทย์ Wait
สมามิตร สงกรานต์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี Paid
สราวุฒิ ใสญาติ คณะสัตวแพทย์สาศตร์ มช. ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ Paid
สหัสา เรืองศรี รพ.สุราษฎร์ธานี Paid
สุพร อินทรมณี โรงพยาบาลตากสิน Wait
สุวิชา มณีรัตน์ โรงพยาบาลเวียงแหง จ.เชียงใหม่ Wait
อนุรักษ์ อินแสง แผนก รังสีวิทยา โรงพยาบาล ลำพูน Wait
อรรครพล มาศเพิ่มพงศ์ กลุ่มงานรังสีวิทยา Paid
อัจฉา บุญประสพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว Paid
อัมพร คลิ้งทอง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช Wait
เสริมสุข คุณารัตน์ โรงพยาบาลราชบุรี Paid
เสาวลักษณ์ พงษ์ธนู โรงพยาบาลศรีสะเกษ Wait
เสาวลักษณ์ เนาว์สุวรรณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Wait