ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
       º QC-MRI Workshop
     • สาขากิจกรรมบำบัด
       º OT Full Program
       º Animal Therapy
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค *QC CR/DR
     • สาขารังสีเทคนิค *QC MRI
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากิจกรรมบำบัด *6-7 ก.พ.*
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

  List of Registrators จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการสาขารังสีเทคนิค เลือกเข้าร่วม QC CR/DR ทั้งหมด 16 คน
ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินและผ่านการตรวจสอบแล้ว จำนวน 5 คน
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
สถานะการชำระเงิน
จินตนา มหายศ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพะเยา Wait
ณัฐญาดา จันทร์บำรุง คณะแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Paid
ธนาพล ศรียา โรงพยาบาลกรุงเทพ Wait
นฤยภัทร รัตตนิยะ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Wait
นิวัช ศรีวิไลวัชร์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช Wait
บุษกร โอฬารฤทธินันท์ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระพุทธบาท Paid
ปัญญา โรจนวรรณ์ โรงพยาบาลตรัง Paid
ปาลิดา ถาวรวันชัย โรงพยาบาลบาลกลาง Paid
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธาริกาธรรมวิจิตร (นำเสนอผลงาน) (คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) Wait
รองศาสตราจารย์ดร. สุชาติโกทันย์ (นำเสนอผลงาน) (คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) Wait
วาที เรืองอร่าม โรงพยาบาลสินแพทย์ Wait
วีณา นวชาตโฆษิต PATTAYA INTERNATIONAL HOSPITAL Wait
ศุภชัย ทองมี โรงพยาบาลสินแพทย์ Wait
สราณัฐ จันทร์เพ็ญมงคล โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี Paid
อัมพร คลิ้งทอง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช Wait
เสาวลักษณ์ เนาว์สุวรรณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Wait