ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
       º QC-MRI Workshop
     • สาขากิจกรรมบำบัด
       º OT Full Program
       º Animal Therapy
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค *QC CR/DR
     • สาขารังสีเทคนิค *QC MRI
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากิจกรรมบำบัด *6-7 ก.พ.*
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

  List of Registrators
   สภากายภาพบำบัดประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาขากายภาพบำบัด 16.0 PTCEU   


ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุม จัดเตรียมกางเกงขาสั้นและเสื้อยืดหรือเสื้อกล้าม สำหรับการปฏิบัติการ

จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการสาขากายภาพบำบัด ทั้งหมด 106 คน
ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินและผ่านการตรวจสอบแล้ว จำนวน 97 คน
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
สถานะการชำระเงิน
กนกวรรณ ชัยวงศ์ โรงพยาบาลเทพปัญญา Paid
กัลยกร สุวรรณศรีสุข กายบำบัดอิสระ Paid
กัลยา ปานงูเหลือม โรงพยาบาลหนองกี่ Paid
กิติคุณ เอี่ยมสิริวัฒนกุล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ Paid
กุลวดี เกิดชัย โรงเรียนอินเตอร์แคร์บริรักษ์ Paid
คัคนางค์ เส้งมี งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลปากพะยูน Paid
จริยา ทองคำ แม๊กฟิตเนตเมญ่าเชียงใหม่ Paid
จารุภา เลขทิพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Paid
จิตรจุฑา แสงเรือน โรงพยาบาลหางดง Paid
จิตรา มณฑา กายภาพบำบัด รพ.เพชรบูรณ์ Paid
จิตรานุช รักดี โรงพยาบาลบ้านฉาง Paid
จุฑามาศ ขจีจิตร์ โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา Paid
จุฑามาศ นามสีฐาน โรงพยาบาลชัยภูมิ Paid
ชลลิตา ชุมพล โรงพยาบาลอุดรธานี Paid
ชวนชม ชาลีชีพ Bangpakok Intl rehabilitation centre , Muscat, Oman Wait
ชืนพักตร์ สาลีสิงห์ สถาบันบำราศนราดูร Paid
ชุดาภัค อำนาจผูก โรงพยาบาลอมก๋อย Paid
ชโยดม มณีโชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
ชไมพร ไตรยมาตร์ รพ.มาบอำมฤต Paid
ฐิติกร จันทร์ไชย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
ณัฎฐิชา สำเนียง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
ณัฐชยา แซ่จิง สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ Paid
ณัฐชยา เกื้อกูลธเนศ - Paid
ณัฐชา สมศักดิ์ โรงพยาบาลพาน Paid
ดวงกมล มั่นต่อ ภาควิชาสรีรวิทยา Paid
ดวงกมล ศรีสังข์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ Paid
ทรงอร พิทยาพิพัฒน์กุล โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี Paid
ธิดารัตน์ สุวรรณมณี หน่วยงานกายภาพบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
ธีราดา สุขสบาย โรงพยาบาลสันทราย Paid
นพดล ปัญสุวรรณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค Paid
นลินี อิสเสงี่ยม บริษัท คลีนิกกายภาพบำบัดศาลาแดง จำกัด Paid
นันทิยา สุโนธร โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน Paid
นิจกานต์ ตันอุ่นเดช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Paid
นิตยา เพชรเฉิดฉิน . Paid
นิศา พิริยชนานันท์ นักกายภาพบำบัดอิสระ Paid
นุชจรีย์ วันใจ คลินิกกายภาพบำบัดนครเชียงใหม่ Paid
บุปผาพร มีสะติ โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน Wait
ปฏิคม โยวะผุย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา Paid
ปริตตรา เรืองศรี โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง Paid
ปวิตรา รังน้อย โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง Paid
ปัญญภรณ์ หมายดี เวชกรรมฟื้นฟู แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี Paid
ปานปริญณ์ ปิ่นสกุล กายภาพบำบัด โรงพยาบาลพุทธชินราช Paid
ปิยพร วริสาร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Paid
ผศ.สรายุธ มงคล คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ Paid
พงศ์ผกา นุ่นเกลี้ยง โรงพยาบาลควนขนุน Wait
พนิตนาฏ โกละกะ เวชกรรมฟื้นฟู แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี Paid
พรรณกช กันแก้ว โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก Paid
พัชนี. แซ่ตัน โรงพยาบาลทักษิณ Paid
พัชราภรณ์ กุยแก้ว - Paid
พัชราภรณ์ ขำฉา โรงพยาบาลฟากท่า Paid
พันตรี หญิง กุลริสา ใสโยธา โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม Paid
พันธิพา ขติฌานัง - Paid
พิมพ์ ศรีสกุล โรงพยาบาลสันทราย Paid
พิเชษฐ์ พรนวม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง Paid
พึงฤทัย ใจฟู รพ. ค่ายสุริยพงษ์ Wait
พุทธิรักษ์ ยิ้มพักตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
ภรณี วัฒนสุวรรณี - Paid
ภัทธีญา ธนะสุนทร โรงพยาบาลชัยภูมิ Paid
ภัทราพร จูเจี่ย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ Paid
ภาณุวัฒน์ คำเหมือง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
ภารดี สกุลคง สถาบันประสาทวิทยา Paid
ภุมเรศ อินทร์อร่าม โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม Paid
มณี อองกุลนะ โรงพยาบาลน้ำปาด Paid
มณีรัตน์ วารีศรีศุภชัย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง Paid
มยุเรศ เกียรติ์เลิศนภา โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม Paid
มิรันดา ฟองแก้วงาม โรงพยาบาลเสริมงาม Wait
รินรดา มาตังคพงศ์ พีเค คลินิกกายภาพบำบัด Paid
ร้อยตรีหญิงปุณนาพร อินทรรักษ์ แผนกกายภาพบำบัด รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี Paid
ลลนา ทรัพย์เจริญ รพ.ทักษิณ Paid
วงศ์วิบูลย์ วงศ์วณิชชา กายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว Paid
วชิระพงษ์ หน่อคำ โรงพยาบาลลานนา Paid
วณิชยา มินตา ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
วนาพร คำพิละ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ Paid
วนิฐา ลีละโรจน์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม Paid
วรนุช เทพาวัฒนชัยสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคืที่ 17 Paid
วรรณิษา มูลทา โรงพยาบาลจุน Paid
วาริณี พาจรทิศ งานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลดอยเต่า Paid
วิสสุตา สุธรรม ภาควิชา สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
ศราวุธ กุฎีรัตน์ รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า Paid
ศิริพร ชัยจิตวณิชกุล รพ.มหาสารคาม Paid
สาธนีย์ พันธ์กนกพงศ์ รพ. พุทธชินราช พิษณุโลก Paid
สายพิณ วิชัยดิษฐ เวชกรรมฟื้นฟู แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี Wait
สิริลักษณ์ ใยดี โรงพยาบาลลับแล Wait
สุกัญญา สุขพร้อม โรงพยาบาลบ้านนา Paid
สุทิศา ลักษณะ คลินิกหมออภิชาติ Paid
สุพิชชา พรมมินทร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
สุมลทกานต์ กมลวิลาวัณย์ คลินิกกายภาพบำบัดนครเชียงใหม่ Paid
สุมลมาล รวมทวี โรงพยาบาลเสนา Paid
สุยล เพทาย(ชำระหน้างาน) นักกายภาพบำบัดอิสระ Paid
หิรัญญา อารี โรงพยาบาลสาารภี Wait
อธิพงศ์ พิมพ์ดี โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Wait
อภิวรรณ อรินโน สรีรวิทยา Paid
อรัญ บุญหล้า โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ Paid
อลิน โพธิ์จันทร์ งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว Paid
อัครพันธุ์ บุญตันกัน โรงพยาบาลปาย Paid
อังคณา แก้วอินถา - Paid
อังสิริ จีนย้าย โรงพยาบาลบ้านโคก Paid
อัจฉรีย์ เหมือนสีไชย รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า Paid
อัญชนา แก้วแกม รพ เพชรบูรณ์ Paid
อัพพรินทร์ เลิศอัศวพล โรงพยาบาลขอนแก่น Paid
อุไรรัตน์ สุทะพรหมพิงค์ โรงพยาบาลลานนา Paid
เจษฎา ชัยคำมา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Paid
เบญจวรรณ เต็มดี(ชำระหน้างาน) - Paid
เบญญาวรรณ มณีนิล โรงพยาบาลแมคคอร์มิค Paid
เสมอแข วิบูลย์พานิช โรงพยาบาลราชบุรี Paid
เอกภาพ สว่างภักดิ์ รพ. พุทธชินราช พิษณุโลก Paid