ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
       º QC-MRI Workshop
     • สาขากิจกรรมบำบัด
       º OT Full Program
       º Animal Therapy
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค *QC CR/DR
     • สาขารังสีเทคนิค *QC MRI
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากิจกรรมบำบัด *6-7 ก.พ.*
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

  List of Registrators จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการสาขากิจกรรมบำบัด **เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะวันที่ 6-7 ก.พ. 2561 ทั้งหมด 6 คน
ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินและผ่านการตรวจสอบแล้ว จำนวน 2 คน
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
สถานะการชำระเงิน
จินตนา มโนสว่าง โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช Paid
พัชรี แก้วทวี งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลตรัง Wait
รุจิรา ใจแก้ว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Wait
รุจิรา ใจแก้ว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Wait
สุริโย มะโนธรรม โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช Paid
อัจฉริยา คณะเทคนิคการแพทย์ Wait