ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
       º QC-MRI Workshop
     • สาขากิจกรรมบำบัด
       º OT Full Program
       º Animal Therapy
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค *QC CR/DR
     • สาขารังสีเทคนิค *QC MRI
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากิจกรรมบำบัด *6-7 ก.พ.*
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

  List of Registrators จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการสาขากิจกรรมบำบัด **เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะวันที่ 6-7 ก.พ. 2561 ทั้งหมด 6 คน
ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินและผ่านการตรวจสอบแล้ว จำนวน 4 คน
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
สถานะการชำระเงิน
กานต์ชัญญา แก้วแดง ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ Paid
จินตนา มโนสว่าง โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช Paid
พุฒิเมธ อังคณานุชาติ บจก.ลิตเติ้ล เวิลด์ สเปเชี่ยล เซ็นเตอร์ Wait
ภาณุวัฒน์ มะโหรา โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ Paid
สุริโย มะโนธรรม โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช Paid
เกวลิน ปัญโญ คณะเทคนิคการแพทย์ มช Wait