ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
       º QC-MRI Workshop
     • สาขากิจกรรมบำบัด
       º OT Full Program
       º Animal Therapy
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค *QC CR/DR
     • สาขารังสีเทคนิค *QC MRI
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากิจกรรมบำบัด *6-7 ก.พ.*
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

  List of Registrators จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการสาขากิจกรรมบำบัด ทั้งหมด 27 คน
ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินและผ่านการตรวจสอบแล้ว จำนวน 7 คน
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
สถานะการชำระเงิน
จิราวรรณ ทองศรี โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม Paid
จุรีพร พ่อนา งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง Wait
ชนากานต์ จันทร์สุข คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด Wait
ฑิฆัมพร รังสรน โรงพยาบาลสวนปรุง Paid
ณัฐนันท์ บุตราช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง Paid
ทัชตะวัน เขื่อนล้อม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ Wait
ธีรพันธ์ เสียงสนั่น 7senses center Wait
นริสา นิวรสุสิทธิ์ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี Wait
นายวรวรรธน์ ประมาคะเต งานกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลมหาสารคาม Wait
นายอุทิศ เมืองชุม ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คลินิกกิิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Wait
บุญญารัตน์ ไกรแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา Wait
ผศ. ดร. เพื่อนใจ รัตตากร ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Wait
ผศ. ดร. เพื่อนใจ รัตตากร ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Wait
พนม อ้อยหวาน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก Paid
พัชรี แก้วทวี งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลตรัง Wait
มณฑิกา รัตนเรืองศิลป์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี Wait
มัติกา ขนะมนตรี สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา Wait
มานะ ภักดีวงศ์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คลินิกกิิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Wait
วรพร โพธิ์ศรี โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก Paid
วิภาดา ตาปิน งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว Paid
ศุภญา กรอบทอง งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Wait
สัมฤทธิ์ คำเรืองฤทธิ์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๓ Wait
สุดารัตน์ กมลภพ กิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลชัยภูมิ Paid
สุบิน สาวะธรรม สถาบันราชานุกูล Wait
สุภัทร ชูประดิษฐ์ (บุคลากร/นศ. ของคณะฯ นำเสนอผลงาน) ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Wait
เบญญาวรรณ ศรีภัทรานุสรณ์ คณะเทคนิคการเเพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Wait
เมลดา ควรสมาคม สถาบันราชานุกูล Wait