ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
       º QC-MRI Workshop
     • สาขากิจกรรมบำบัด
       º OT Full Program
       º Animal Therapy
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค *QC CR/DR
     • สาขารังสีเทคนิค *QC MRI
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากิจกรรมบำบัด *6-7 ก.พ.*
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

  List of Registrators จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการสาขาเทคนิคการแพทย์ ทั้งหมด 57 คน
ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินและผ่านการตรวจสอบแล้ว จำนวน 36 คน
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
สถานะการชำระเงิน
กนกวรรณ ศรีปัญญา โรงพยาบาลสันป่าตอง Wait
กนกวรรณ แสงสว่าง โรงพยาบาลลำปาง Paid
กาญจนา วุฒิเปียง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม Paid
กิตติชัย ใจวิลัย กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสันป่าตอง Wait
ก้องภพ ธิเลางาม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ Paid
ขวัญลักษณ์ รัตน์โนบล (นำเสนอผลงาน) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
จรัสศรี ทองสายธาร โรงพยาบาลระนอง Paid
จุฬารัตน์ เจียมธีระนาถ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Paid
ฉัตรแก้ว พัวพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม Paid
ชัยภัณฑ์ โภคเสถียร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง Wait
ณัฐธิกา สิงคะ บ.โนวาร์ตีส(ประเทศไทย)จำกัด Paid
ดาลัด พิชานันท์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Paid
ทนพญ.สัมฤทธิ์ นิ่มมงคล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ Wait
ทนพญ.อุบล สินธุพันธุ์ประทุม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ Wait
ธัญชิตา ปัญโญใหญ่ โรงพยาบาลลี้ Paid
ธัญพร แสนศรี คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Paid
นายจรินทร์ ชำนาญพันธ์ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด Wait
นิรมล สมทราย บริษัทพีซีแอล โฮลดิ้ง จำกัด Wait
นุชรัตน์ วรรณพงศ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Paid
บุญมา รอดโต คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Paid
บุณยานุช ขันไสยวงค์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง Paid
บุรินทร์ทิพย์ ศีลพิพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Paid
ปนัดดา มุสิกวัณณ์ หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ Paid
ปวเรศ ปัญญาใจ (นำเสนอผลงาน) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ Paid
ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Wait
พลอยไพลิน ฉัตตะวิริยะ Confocus Co.,Ltd. Paid
พวงผกา แก้วมณี รพ.สารภี Wait
พินสุดา คลังแสง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Paid
พิพัฒน์ชัย อภิรักษ์ธัญกร หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มอ. Wait
พิมพ์ภา ราชขวัญ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก Wait
ภุมเรศ อินทร์อร่าม โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม Wait
มงคล ศรีคำชุม โรงพยาบาลลำปาง Paid
รศ.ยุพา จิวิริยะวัฒน์ - Wait
รังสินิจ พากเพียร โรงพยาบาลน้ำปาด Paid
รัตยา สุโภไควณิช ไม่มี Paid
รุ่งอรุณ แสนจุ้ม (CI) โรงพยาบาลแม่สอด Paid
วรวุฒิ เดชฤดี บริษัท ออร์โธ - คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ ( ประเทศไทย) จำกัด Tax ID :0105559066264 Paid
วรัญญา เฉลยไตร พยาธิวิทยาคลินิค Wait
วาสนา อรุโณศรีสกุล โรงพยาบาลหาดใหญ่ Wait
วิราภรณ์ เทพบัญฑิต (นำเสนอผลงาน) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
ศตรณ กาญจนโอภาส หน่วยธาลัสซีเมีย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ Paid
สกุลตรา บุญธิมา โรงพยาบาลจอมทอง Paid
สวลี เส้าสะท้าน (นำเสนอผลงาน) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
สัณฑสิริ ออรพินท์ (นำเสนอผลงาน) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
สุภาพร อุดมผล โรงพยาบาลหาดใหญ่ Wait
สุภาวดี ต๊ะแปงปัน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว. Wait
สุรชาติ เปาวัลย์ บริษัท MSD(ประเทศไทย)จำกัด Paid
อนงค์ จันทร์เพ็ญมงคล โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี Paid
อนุรักษ์ วงตา ดีอาร์แล็ป คลินิคเทคนิคการแพทย์ Wait
อนุสราณ์ แก้วใจบุญ โรงพยาบาลน่าน Wait
อมรรัตน์ สมัครสิกิจ โรงพยาบาลไพศาลี Wait
อรนุช เทียนสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Paid
อับดลอาซีด หนิมุสา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ Paid
เฉลิมชัย สันทัดรัมย์ บริษัท เมดโทเปีย อินทิเกรทีฟ เมดดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด Wait
เดือนเพ็ญ ปัญญาศักดิ์ (นำเสนอผลงาน) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
เยาวรักษ์ จูตระกูล โรงพยาบาลอุดรธานี Paid
เรณู นากา(ปภาดา นากา) บริษัท ดีนะคะ 28 จำกัด Paid