ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
       º QC-MRI Workshop
     • สาขากิจกรรมบำบัด
       º OT Full Program
       º Animal Therapy
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค *QC CR/DR
     • สาขารังสีเทคนิค *QC MRI
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากิจกรรมบำบัด *6-7 ก.พ.*
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

  List of Registrators จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการสาขาเทคนิคการแพทย์ ทั้งหมด 83 คน
ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินและผ่านการตรวจสอบแล้ว จำนวน 75 คน
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
สถานะการชำระเงิน
กนกวรรณ ศรีปัญญา โรงพยาบาลสันป่าตอง Paid
กนกวรรณ แสงสว่าง โรงพยาบาลลำปาง Paid
กัลยา พุฒฤทธิ์ (CI) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย Paid
กาญจนา วุฒิเปียง (CI) โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม Paid
กิตติชัย ใจวิลัย (CI) โรงพยาบาลสันป่าตอง Paid
ก้องภพ ธิเลางาม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ Paid
ขวัญลักษณ์ รัตน์โนบล (นำเสนอผลงาน) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
จรัสศรี ทองสายธาร โรงพยาบาลระนอง Paid
จรินทร์ ชำนาญพันธ์ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด Paid
จารุณี ภควันต์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ Wait
จิตรา หาชัยภูมิ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด Paid
จุฬารัตน์ เจียมธีระนาถ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Paid
ฉัตรแก้ว พัวพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม Paid
ชวนชม เทพสุคนธ์ (CI) โรงพยาบาลน่าน Paid
ชัยภัณฑ์ โภคเสถียร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง Paid
ชไมพร เฉลิมวานิชวงศ์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
ณัฐธิกา สิงคะ บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด Paid
ดร.กัณหา มุยสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Paid
ดาลัด พิชานันท์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Paid
ดำรงค์เกียรติ พลพิทักษ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Paid
ทนพญ.สัมฤทธิ์ นิ่มมงคล โรงพยาบาลชัยภูมิ Paid
ทนพญ.อุบล สินธุพันธุ์ประทุม โรงพยาบาลชัยภูมิ Paid
ธัญชิตา ปัญโญใหญ่ โรงพยาบาลลี้ Paid
ธัญพร แสนศรี คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Paid
ธานินทร์ แสงหงษ์ บริษัท ธามานอสติค จำกัด Paid
นัฎฐวุฒิ จี๋คีรี เอ็นแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ Paid
นันท์นภัส โพธิ์หิรัญ (CI) โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ Paid
นิรมล สมทราย บริษัท พีซีแอล โฮลดิ้ง จำกัด Wait
นิรุตน์ รถขุนทด โรงพยาบาลนางรอง Paid
นุชรัตน์ วรรณพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Paid
นุสรา จันทร์มะโน โรงพยาบาลแม่สรวย Paid
บุญมา รอดโต คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Paid
บุณยานุช ขันไชยวงค์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง Paid
บุรินทร์ทิพย์ ศีลพิพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Paid
ปนัดดา มุสิกวัณณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Paid
ประนอม ปัททุม (CI) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช Paid
ประสิทธิ์ โสมเพชร โรงพยาบาลพุทธชินราช Paid
ประเสริฐ สถาวรวิวัฒน์ โรงพยาบาลลานนา Paid
ปวีณ์ธิดา บุญสิงห์ (CI) โรงพยาบาลลำพูน Paid
ปวเรศ ปัญญาใจ (นำเสนอผลงาน) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ Paid
ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์ (เสนอผลงาน) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
พรชนก มะธุ บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด Paid
พรหทัย สร้อยสุวรรณ โรงพยาบาลชลบุรี Wait
พลกฤษณ์ เที่ยงอยู๋ โรงพยาบาลพุทธชินราช Paid
พลอยไพลิน ฉัตตะวิริยะ Confocus Co.,Ltd. Paid
พวงผกา แก้วมณี โรงพยาบาลสารภี Wait
พัชรินทร์ ญาติรักษ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Paid
พินสุดา คลังแสง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Paid
พิพัฒน์ชัย อภิรักษ์ธัญกร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Paid
พิมพ์ภา ราชขวัญ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก Wait
มงคล ศรีคำชุม โรงพยาบาลลำปาง Paid
รศ.ยุพา จิวิริยะวัฒน์ - Paid
รังสินิจ พากเพียร โรงพยาบาลน้ำปาด Paid
รัตยา สุโภไควณิช ไม่มี Paid
รุ่งอรุณ แสนจุ้ม (CI) โรงพยาบาลแม่สอด Paid
วรณัน อินทรัตน์ โรงพยาบาลเชียงดาว Paid
วรวุฒิ เดชฤดี บริษัท ออร์โธ - คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด Paid
วรัญญา เฉลยไตร (CI) โรงพยาบาลอ่างทอง Paid
วรุตตม์ ถาปนา (CI) โรงพยาบาลแพร่ Paid
วาสนา อรุโณศรีสกุล โรงพยาบาลหาดใหญ่ Paid
วิราภรณ์ เทพบัญฑิต (นำเสนอผลงาน) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
ศตรณ กาญจนโอภาส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Paid
สกุลตรา บุญธิมา (CI) โรงพยาบาลจอมทอง Paid
สวลี เส้าสะท้าน (นำเสนอผลงาน) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
สัณฑสิริ ออรพินท์ (นำเสนอผลงาน) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
สุนารี ขันทะสีมา ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
สุภาพร อุดมผล โรงพยาบาลหาดใหญ่ Paid
สุภาวดี ต๊ะแปงปัน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว. Paid
สุรชาติ เปาวัลย์ บริษัท MSD (ประเทศไทย) จำกัด Paid
สุรางคณา วงค์งาม (CI) โรงพยาบาลลำปาง Paid
สุวรรณี แสนศรี โรงพยาบาลลานนา Paid
อนงค์ จันทร์เพ็ญมงคล โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี Paid
อนุรักษ์ วงตา ดีอาร์แล็ป คลินิคเทคนิคการแพทย์ Paid
อนุสราณ์ แก้วใจบุญ โรงพยาบาลน่าน Paid
อมรรัตน์ สมัครสิกิจ โรงพยาบาลไพศาลี Paid
อรนุช เทียนสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Paid
อัจฉรา พรมโต โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง Wait
อับดลอาซีด หนิมุสา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Paid
เฉลิมชัย สันทัดรัมย์ บริษัท เมดโทเปีย อินทิเกรทีฟ เมดดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด Wait
เดือนเพ็ญ ปัญญาศักดิ์ (นำเสนอผลงาน) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Paid
เยาวรักษ์ จูตระกูล (CI) โรงพยาบาลอุดรธานี Paid
เรณู นากา (ปภาดา นากา) บริษัท ดีนะคะ 28 จำกัด Paid
เอกชัย ชูศรีทอง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ Wait