ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
       º QC-MRI Workshop
     • สาขากิจกรรมบำบัด
       º OT Full Program
       º Animal Therapy
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค *QC CR/DR
     • สาขารังสีเทคนิค *QC MRI
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากิจกรรมบำบัด *6-7 ก.พ.*
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

  Registration Form
1.ข้อมูลส่วนบุคคล
คำนำหน้าชื่อ นาย      นาง      นางสาว      อื่นๆ *ระบุลงในชื่อ-สกุล
ชื่อ-นามสกุล*
กรณีมีชื่อตำแหน่ง/ชื่อยศที่ใช้ในทางราชการให้ระบุลงในชื่อ
ตำแหน่ง
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต้องการอาหาร* มังสวิรัต/เจ     อิสลาม     อาหารธรรมดา

2. การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
  สาขาเทคนิคการแพทย์ (ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท)
สาขารังสีเทคนิค [QC CR/DR](ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท)
สาขารังสีเทคนิค [QC MRI Workshop] (ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท) รายละเอียดกิจกรรม QC-MRI
สาขากิจกรรมบำบัด (ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท)
สาขากิจกรรมบำบัด ***เฉพาะวันที่ 6-7 ก.พ. (ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท) รายละเอียดกิจกรรม
     สาขากายภาพบำบัด ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากเต็มจำนวนรับแล้ว

*เฉพาะนักศึกษาที่แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวนักศึกษา ลงทะเบียนในอัตรา 2,000 บาท ทุกสาขาวิชา*
 
  ประเภทผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
นักวิชาชีพ/ผู้สนใจ     นักศึกษา
 

3. หน่วยงานที่สังกัด-ที่อยู่
หน่วยงาน*
เลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล *
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่*
e- Mail

หมายเหตุ * หมายถึง ข้อมูลที่ต้องระบุเพื่อใช้ในการจัดเก็บ อ้างอิง ออกใบประกาศนียบัตร และดำเนินการในการจัดการประชุมต่อไป เมื่อทำรายการข้อมูลแล้วโปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะกดปุ่ม   บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน
วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงิน
  วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียน
 1. 1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์ มช. ชื่อบัญชี "คณะเทคนิคการแพทย์ - ประชุมวิชาการ" เลขที่บัญชี 566-4-41657-0 หรือ
  2. ธนาณัติหรือเช็คไปรษณีย์สั่งจ่าย ณ ปณ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200 ในนาม นางจริยา กาทอง หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ. อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  การส่งเอกสารการโอนเงิน/ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน/ชำระค่าลงทะเบียนทาง
 1. 1. โทรสาร หมายเลข 053-93-6042, 221829 หรือ
  2. Up load ไฟล์ภาพหรือ PDF หลักฐานการชำระเงินฯ มาพร้อมกับการลงทะเบียนผ่านทาง Internet (ควรโอนเงินและเตรียมไฟล์หลักฐานการโอนให้พร้อม ก่อนดำเนินการในระบบนี้)
  แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน หรือ
  3. e-mail ไฟล์ภาพหรือ PDF หลักฐานการชำระเงินฯ ส่งทาง e-mail ถึงผู้ประสานงานสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
  สาขาเทคนิคการแพทย์ | thanakorn.karn@cmu.ac.th
  สาขารังสีเทคนิค | tamonwan.b@cmu.ac.th
  สาขากิจกรรมบำบัด | romnalin.chai@cmu.ac.th
  สาขากายภาพบำบัด | orapin.j@cmu.ac.th
 1. หลังจากได้รับหลักฐานการโอนหรือชำระค่าลงทะเบียนแล้ว คณะเทคนิคการแพทย์จะตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลของผู้ลงทะเบียน โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับหลักฐานการชำระเงินได้จากรายชื่อผู้ทะเบียนแต่ละสาขาวิชา โดยจะมีข้อความ "Paid" ท้ายชื่อ