ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
       º QC-MRI Workshop
     • สาขากิจกรรมบำบัด
       º OT Full Program
       º Animal Therapy
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค *QC CR/DR
     • สาขารังสีเทคนิค *QC MRI
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากิจกรรมบำบัด *6-7 ก.พ.*
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

 

ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบ

ติดต่อเรื่อง/ฝ่าย ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ e-mail
บทคัดย่อการนำเสนอผลงานด้วยวาจาหรือโปสเตอร์ รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ ติดต่อรับ บทคัดย่อ (abstract) ทาง e-mail เท่านั้น หรือสอบถามเพิ่มเติม 053-949246   aatitpaungmali@gmail.comh
เลขานุการฝ่ายจัดการสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ธนกร การลักษณี 0-5393-5064 หรือ 081-7643582 thanakorn.karn@cmu.ac.th
เลขานุการฝ่ายจัดการสาขาวิชารังสีเทคนิค ธมลวรรณ แบนประเสริฐ 0-5393-5064 หรือ 081-7643582 tamonwan.b@cmu.ac.th
เลขานุการฝ่ายจัดการสาขาวิชากิจกรรมบำบัด รมย์นลิน ไชยเศรษฐ 0-5393-5064 หรือ 081-7643582 romnalin.chai@cmu.ac.th
เลขานุการฝ่ายจัดการสาขาวิชากายภาพบำบัด อรพิน จอมปิ่นทอง 0-5393-5064 หรือ 081-7643582 orapin.j@cmu.ac.th