ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
       º QC-MRI Workshop
     • สาขากิจกรรมบำบัด
       º OT Full Program
       º Animal Therapy
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค *QC CR/DR
     • สาขารังสีเทคนิค *QC MRI
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากิจกรรมบำบัด *6-7 ก.พ.*
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

 

โรงแรมที่พัก

ชื่อโรงแรม ที่ตั้ง
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 21 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
โทร.053-224333 โทรสาร 053-224503 หรือ 224493

อัตราค่าห้องพัก Standard Floor (รวมอาหารเช้า) :
ห้องพักแบบ Superior (เดี่ยว/คู่) 1,400.- บาท สุทธิ/ห้อง/คืน
ห้องพักแบบ Deluxe (เดี่ยว/คู่) 1,800.- บาท สุทธิ/ห้อง/คืน
ห้องพักแบบ Junior Suite (เดี่ยว/คู่) 3,000.- บาท สุทธิ/ห้อง/คืน
*เตียงเสริม Extra Bed 600.- บาท สุทธิ/ห้อง/คืน


• แบบฟอร์มสำรองจองที่พัก
**สำรองที่พักในงานประชุมวิชาการฯ โปรดแจ้งการจองห้องพักภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 โทรศัพท์ 053-224333 ต่อ 22031, 22032 หลังจากนั้นโรงแรมขอสงวนสิทธิในการจองห้องพักกรณีห้องพักเต็ม
กรณียกเลิกการเข้าพักหรือเลื่อนการเดินทาง แจ้งฝ่ายสำรองห้องพักก่อนล่วงหน้า 15 วันเป็นอย่างน้อย หากช้าเกินกำหนดกว่านี้โรงแรมขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำ**
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERVE/Green Nimman) โทร. (053) 942881-4
e-mail : uniservhostel@hotmail.com

สวนดอกโฮสเทล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 (บริเวณอาคาร SuanDok Park)
โทรศัพท์ 0-5393-4511-4

Victoria nimman hotel ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย 17
โทร.053-212775 / โทรสาร.053-357197

**โปรดสำรองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง (หรือโรงแรมอื่นที่ท่านสะดวก)