ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
       º QC-MRI Workshop
     • สาขากิจกรรมบำบัด
       º OT Full Program
       º Animal Therapy
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค *QC CR/DR
     • สาขารังสีเทคนิค *QC MRI
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากิจกรรมบำบัด *6-7 ก.พ.*
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

 

การเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการฯ
----------------------------------------------------

ท่านผู้ที่ประสงค์จะนำเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถแจ้งชื่อพร้อมรายละเอียดตามแบบแสดงความจำนงในรูปแบบภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้ที่ รศ. ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) e-mail:aatitpaungmali@gmail.com (ไม่รับทางเอกสาร) ภายในวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560

แบบแสดงความจำนงและตัวอย่างการเตรียมเอกสารผลงานวิชาการ
• การเตรียมเอกสารผลงานวิชาการ(ภาษาไทย)
• การเตรียมเอกสารผลงานวิชาการ(ภาษาอังกฤษ)

การเสนอผลงานด้วยวาจา (เฉพาะสาขากิจกรรมบำบัด)
1. เจ้าของเรื่องสมัครเสนอผลงานด้วยวาจา ตามแบบแสดงความจำนงที่กำหนด
2. นำเสนอผลงานด้วยการบรรยายในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00-12.00 น โดยใช้ PowerPoint presentation program (ระยะเวลาในการนำเสนอ 12 นาที และซักถาม 3 นาที)

การเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (ทุกสาขาวิชา)
1. โปสเตอร์มีขนาด 90 * 120 เซนติเมตร (กว้าง*สูง) โดยให้เจ้าของเรื่องติดโปสเตอร์ตรงตามหมายเลขที่กำหนด
2. ให้เลือกนำเสนอเนื้อหาของโปสเตอร์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยโปสเตอร์ควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อสกุลของผู้วิจัย บทคัดย่อ บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา วิจารณ์ผล สรุปผล และเอกสารอ้างอิง หรือ บรรณานุกรม
3. ขอให้เจ้าของเรื่องติดตั้งโปสเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนเวลา 08.45 น. ของวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และโปรดจัดเก็บโปสเตอร์ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561


• หลักเกณฑ์การเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการฯ 2561

หมายเหตุ: ผู้นำเสนอผลงานควรต้องชำระค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อย ทั้งนี้ทุกท่านที่นำเสนอผลงาน จะได้รับเกียรติบัตร และมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล popular vote ประจำสาขาวิชา (MT, RT, PT, OT)
* สำหรับ นศ. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่นำเสนอผลงานโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนในวันที่นำเสนอ (ให้แนบบัตรประจำตัว นศ. มาพร้อมใบสมัคร)