ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
       º QC-MRI Workshop
     • สาขากิจกรรมบำบัด
       º OT Full Program
       º Animal Therapy
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค *QC CR/DR
     • สาขารังสีเทคนิค *QC MRI
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากิจกรรมบำบัด *6-7 ก.พ.*
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

  กำหนดการประชุมวิชาการสาขารังสีเทคนิค :

Radiology Quality Management


   รายละเอียดกิจกรรมสำหรับ 1st QC-MRI Workshop   

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา กิจกรรม
08.00-08.45น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. พิธีเปิดการประชุมฯ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.00-11.00 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง Advanced Integrative Health Care for Optimal Health and Healing
วิทยากรโดย
ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง | คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ | ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า โรงพยาบาลรามาธิบดี
พันตรี รศ.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล | วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินการเสวนาโดย ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.00-12.00 น. อาหารว่าง

 •  ประชุมสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มช
 •  ชมการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ และงานแสดงผลิตภัณฑ์วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. Quality control of MRI (I)
ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว
อ.ดร.อุเทน ยะราช
อ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
| ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Quality control of CR / DR (I)
ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว | ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์ | ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.30-15.00 น. อาหารว่าง
15.00-16.30 น. Quality control of MRI (I)
ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว
อ.ดร.อุเทน ยะราช
อ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
| ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Quality control of CR / DR (I)
ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว | ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์ | ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา กิจกรรม
08.30-10.00 น. Quality control of MRI (II)
ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว
อ.ดร.อุเทน ยะราช
อ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
| ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Quality control of CR / DR (II)
ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว | ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์ | ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-12.00 น. Quality control of MRI (II)
ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว
อ.ดร.อุเทน ยะราช
อ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
| ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Quality control of CR / DR (II)
ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว | ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์ | ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. Quality control of MRI (Lab I)
ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว
อ.ดร.อุเทน ยะราช
อ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
อ.รัฐพร บุญสิทธิ์
อ.ดาริษา ศัลกวิเศษ

Quality control of CR / DR (Lab I)
ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว
อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์
อ.ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง
อ.มลฤดี ทาปัญญา
อ.ณัฐวดี อินต๊ะชัย
สถานที่ปฏิบัติการ : ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ฯ ชั้น 12 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ 12 ชั้น
14.30-15.00 น. อาหารว่าง
15.00-16.30 น. Quality control of MRI (Lab I) ต่อ
ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว
อ.ดร.อุเทน ยะราช
อ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
อ.รัฐพร บุญสิทธิ์
อ.ดาริษา ศัลกวิเศษ

Quality control of CR / DR (Lab I) ต่อ
ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว
อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์
อ.ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง
อ.มลฤดี ทาปัญญา
อ.ณัฐวดี อินต๊ะชัย
สถานที่ปฏิบัติการ : ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ฯ ชั้น 12 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ 12 ชั้น


วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา กิจกรรม
08.30-10.00 น. Radiology Quality Management
รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์ | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-12.00 น. การแก้ไขปัญหาขาดแคลนนักรังสีการแพทย์ในระบบสาธารณสุข
วิทยากร:
นายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร | นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรงสาธารณสุข
คุณธีระ อุดมพันท์ | รพ.ชลบุรี
คุณนันทยา อุตตมะกุล | รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
คุณพัชราภา ไตรแก้วเจริญ | รพ.กรุงเทพ
ผศ.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ | คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. Quality control of MRI (Lab II)
ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว
อ.ดร.อุเทน ยะราช
อ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
อ.รัฐพร บุญสิทธิ์
อ.ดาริษา ศัลกวิเศษ
คุณอริณญา พงศธรพิศุทธิ์ | สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Quality control of CR / DR (Lab II)
ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว
อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์
อ.ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง
อ.มลฤดี ทาปัญญา
อ.ณัฐวดี อินต๊ะชัย
สถานที่ปฏิบัติการ : ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ฯ ชั้น 12 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ 12 ชั้น
14.30-15.00 น. อาหารว่าง
15.00-16.30 น. สรุปผลและบรรยาย "ประสบการณ์ตรงจากการตรวจรับและการควบคุณคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ"
ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว
อ.ดร.อุเทน ยะราช
อ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
อ.รัฐพร บุญสิทธิ์
อ.ดาริษา ศัลกวิเศษ
คุณอริณญา พงศธรพิศุทธิ์ | สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Quality control of CR / DR (Lab Discussion/Conclusion)
ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว
อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์
อ.ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง
อ.มลฤดี ทาปัญญา
อ.ณัฐวดี อินต๊ะชัย
สถานที่ปฏิบัติการ : ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ฯ ชั้น 12 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ 12 ชั้น
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาขารังสีเทคนิค : 4,500 บาท

Download ไฟล์กำหนดการในรูปของ Excel | หรือให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาแล้ว Save link as