ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
       º QC-MRI Workshop
     • สาขากิจกรรมบำบัด
       º OT Full Program
       º Animal Therapy
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค *QC CR/DR
     • สาขารังสีเทคนิค *QC MRI
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากิจกรรมบำบัด *6-7 ก.พ.*
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

 
   สภากายภาพบำบัดประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาขากายภาพบำบัด 16.0 PTCEU   


ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุม จัดเตรียมกางเกงขาสั้นและเสื้อยืดหรือเสื้อกล้าม สำหรับการปฏิบัติการ

กำหนดการประชุมวิชาการสาขากายภาพบำบัด :

IFAST for Stroke Management


วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา กิจกรรม
08.00-08.45น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. พิธีเปิดการประชุมฯ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.00-11.00 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง Advanced Integrative Health Care for Optimal Health and Healing
วิทยากรโดย
ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง | คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ | ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า โรงพยาบาลรามาธิบดี
พันตรี รศ.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล | วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินการเสวนาโดย ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.00-12.00 น. อาหารว่าง

 •  ประชุมสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มช
 •  ชมการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ และงานแสดงผลิตภัณฑ์วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. Introduction to IFAST Concept
อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี | ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด กรุงเทพฯ
14.30-15.00 น. อาหารว่าง
15.00-16.30 น. Common Problems of Stroke
อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี | ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด กรุงเทพฯ


วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา กิจกรรม
08.30-10.00 น. Flexibility Management (บรรยาย)
อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี
กภ.ศรัญ ชัยศัตรา | ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด กรุงเทพฯ
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-12.00 น. Flexibility Management (ปฏิบัติการ)
  •Passive ROM, Stretching
  •3D Stretching

วิทยากรโดย
อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี
กภ.ศรัญ ชัยศัตรา
รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย
รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์
ผศ.ดร.เพียรชัย คำวงษ์
ผศ.ทศพร พิชัยยา
ผศ.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
อ.อารยา ญาณกาย | ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. Sitting and activities in sitting (บรรยาย)
อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี | ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด กรุงเทพฯ
14.00-14.30 น. Sitting and activities in sitting (ปฏิบัติการ)
วิทยากรโดย
อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี
กภ.ศรัญ ชัยศัตรา
รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย
รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์
ผศ.ดร.เพียรชัย คำวงษ์
ผศ.ทศพร พิชัยยา
ผศ.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
อ.อารยา ญาณกาย | ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.30-15.00 น. อาหารว่าง
15.00-16.00 น. Therapeutic Transferring (บรรยาย)
อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี | ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด กรุงเทพฯ
16.00-16.30 น. Therapeutic Transferring (ปฏิบัติการ)
วิทยากรโดย
อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี
กภ.ศรัญ ชัยศัตรา
รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย
รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์
ผศ.ดร.เพียรชัย คำวงษ์
ผศ.ทศพร พิชัยยา
ผศ.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
อ.อารยา ญาณกาย | ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา กิจกรรม
08.30-09.30 น. Fundamental Movement and 3D exercise
อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี | ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด กรุงเทพฯ
09.30-10.30 น. Chain Reaction in gait
อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี | ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด กรุงเทพฯ
10.30-11.00 น. อาหารว่าง
11.00-12.00 น. Gait with IFAST Concept
อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี | ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด กรุงเทพฯ
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. Pre-Gait Exercise (บรรยาย)
อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี | ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด กรุงเทพฯ
14.00-14.30 น. Pre-Gait Exercise (ปฏิบัติการ)
วิทยากรโดย
อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี
กภ.ศรัญ ชัยศัตรา
รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย
รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์
ผศ.ดร.เพียรชัย คำวงษ์
ผศ.ทศพร พิชัยยา
ผศ.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
อ.อารยา ญาณกาย | ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.30-15.00 น. อาหารว่าง
15.00-16.00 น. Gait Training (บรรยาย)
อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี | ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด กรุงเทพฯ
16.00-16.30 น. Gait Training (ปฏิบัติการ)
วิทยากรโดย
อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี
กภ..ศรัญ ชัยศัตรา
รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย
รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์
ผศ.ดร.เพียรชัย คำวงษ์
ผศ.ทศพร พิชัยยา
ผศ.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
อ.อารยา ญาณกาย | ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาขากายภาพบำบัด : 4,500 บาท และรับผู้เข้าประชุมวิชาการจำกัดจำนวนเพียง 80 คน

Download ไฟล์กำหนดการในรูปของ Excel | หรือให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาแล้ว Save link as