ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
       º QC-MRI Workshop
     • สาขากิจกรรมบำบัด
       º OT Full Program
       º Animal Therapy
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค *QC CR/DR
     • สาขารังสีเทคนิค *QC MRI
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากิจกรรมบำบัด *6-7 ก.พ.*
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

  กำหนดการประชุมวิชาการสาขากิจกรรมบำบัด :

Alternative Occupational Therapy Intervention: Animal Assisted Therapy


วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา กิจกรรม
08.00-08.45น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. พิธีเปิดการประชุมฯ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.00-11.00 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง Advanced Integrative Health Care for Optimal Health and Healing
วิทยากรโดย
ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง | คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ | ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า โรงพยาบาลรามาธิบดี
พันตรี รศ.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล | วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินการเสวนาโดย ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.00-12.00 น. อาหารว่าง

•  ประชุมสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มช
•  ชมการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ และงานแสดงผลิตภัณฑ์วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
11.00-12.00 น. การนำเสนอผลงานด้ายวาจา
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.สายฝน บุญฉัตรกุล
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. ปาฐกถาพิเศษ รศ.นพ. เทอดชัย ชีวะเกตุ เรื่อง ย้อนรอยอดีต-ปัจจุบันและมองอนาคตร่วมกัน
รศ.สร้อยสุดา วิทยากร | ประธานคณะกรรมการวิชาชีพกิจกรรมบำบัด
14.30-15.00 น. อาหารว่าง
15.00-16.30 น. แนวทางการจัดตั้งคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
คุณประนอมณัฐา วิไลรัตน์ | สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา กิจกรรม
08.30-09.15 น. The principles of Animal-Assisted Activities (AAA), and Animal-Assisted Therapy (AAT) and animal preparation
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี | คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.15-10.00 น. Principle of animal husbandry and welfare: dogs and cats
ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต | คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-11.15 น. Principle of animal husbandry and welfare: small exotic pets
อ.สพ.ญ.พรสวรรค์ พงษ์โสภาวิจิตร | คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.15-12.00 น. Possible zoonotic diseases and their preventions
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร | คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. Designing and implementing Animal-Assisted Therapy (AAT) program in different health settings
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศศิธร พนโสภณกุล | คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.30-15.00 น. อาหารว่าง
15.00-16.30 น. Animal behaviour: exercise for participants
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี | คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศศิธร พนโสภณกุล | คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา กิจกรรม
08.30-09.15 น. อาชาบำบัดในงานกิจกรรมบำบัด
คุณจิรดา นันตาเวียง | ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
09.15-10.00 น. อาชาบำบัดในงานกายภาพบำบัด
ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย | ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-12.00 น. Panel discussion : การทำงานเป็นทีมในการใช้อาชาบำบัด
วิทยากร :
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย
คุณจิรดา นันตาเวียง
คุณอดิเรก คงเมือง | ผู้ปกครอง จ.เชียงใหม่
จ.ส.อ.นพดล สมฤทธิ์ | กองพันสัตว์ต่าง เชียงใหม่
ดำเนินรายการโดยผศ.ศศิธร สังข์อู๋ | ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. The Thai Elephant-assisted therapy program and a guide for research studies in "animal-assisted therapy"
รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ | ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.30-15.00 น. อาหารว่าง และเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการ
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาขากิจกรรมบำบัด : 4,500 บาท

Download ไฟล์กำหนดการในรูปของ Excel | หรือให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาแล้ว Save link as