ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
       º QC-MRI Workshop
     • สาขากิจกรรมบำบัด
       º OT Full Program
       º Animal Therapy
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค *QC CR/DR
     • สาขารังสีเทคนิค *QC MRI
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากิจกรรมบำบัด *6-7 ก.พ.*
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

 
   สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาขาเทคนิคการแพทย์ 18.0 CMTE   
กำหนดการประชุมวิชาการสาขาเทคนิคการแพทย์ :

Preventive Medicine


วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา กิจกรรม
08.00-08.45น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. พิธีเปิดการประชุมฯ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.00-11.00 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง Advanced Integrative Health Care for Optimal Health and Healing
วิทยากรโดย
ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง | คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ | ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า โรงพยาบาลรามาธิบดี
พันตรี รศ.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล | วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินการเสวนาโดย ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.00-12.00 น. อาหารว่าง

•  ประชุมสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มช
•  ชมการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ และงานแสดงผลิตภัณฑ์วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอทิก พรีไบโอทิกและซินไบโอทิก เพื่อประโยชน์เชิงสุขภาพ
อ.ดร.ศิริวุฒิ สุขขี | ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.30-15.00 น. อาหารว่าง
15.00-16.30 น. Impact of pro-biotic and pre-biotic in patient safety and outcome
ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุด | ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา กิจกรรม
08.30-10.00 น. Early diagnosis for osteoarthritis (OA)
อ.ดร.นพ.ภูวพงษ์ นิ่มกิ่งรัตน์ | ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-12.00 น. Manipulating innate immunity for better vaccine
รศ.ดร.ธนาภัทร ปาลกะ | ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. Molecular marker for leukemia diagnosis, prognosis and prevention
ผศ.นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ | ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.30-15.00 น. อาหารว่าง
15.00-16.30 น. Update of screening and counselling for thalassemia
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา กิจกรรม
08.30-10.00 น. Nutrition, Exercise and Behaviour: An Integrated approach to preventive medicine
ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-12.00 น. Preventive medicine in a diabetic clinic
รศ.ดร.รัชดา เครสซี่ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. Preventing and Reversing of Dysliplidemia and Atherosclerosis
ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.30-15.00 น. อาหารว่าง
15.00-16.30 น. Conference
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาขาเทคนิคการแพทย์ : 4,000 บาท

Download ไฟล์กำหนดการในรูปของ Excel | หรือให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาแล้ว Save link as