ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     • ข้อมูลโครงการ
     • การเตรียมบทความวิจัย

กำหนดการประชุมวิชาการ
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค
       º QC-MRI Workshop
     • สาขากิจกรรมบำบัด
       º OT Full Program
       º Animal Therapy
     • สาขากายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • ลงทะเบียนทาง Internet
     • แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     • สาขาเทคนิคการแพทย์
     • สาขารังสีเทคนิค *QC CR/DR
     • สาขารังสีเทคนิค *QC MRI
     • สาขากิจกรรมบำบัด
     • สาขากิจกรรมบำบัด *6-7 ก.พ.*
     • สาขากายภาพบำบัด
ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อที่พัก
 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย


www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ

 
    สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาขาเทคนิคการแพทย์ 18.0 CMTE

สภากายภาพบำบัดประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในสาขากายภาพบำบัด 16.0 PTCEU
   

   การประชุมในส่วนของสาขาวิชากายภาพบำบัด ขอแจ้งปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมประชุมเต็มตามจำนวนที่รองรับได้แล้ว   


คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม...ที่นี่

โครงการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
----------------------------------------------------

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สมาคมศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักการและเหตุผล
วิสัยทัศน์การดำเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย์ คือ “คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล” โดยมีวัฒนธรรมองค์กร “ร่วมกันประสานความหลากหลายทางวิชาชีพ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร” ปัจจุบัน คณะมุ่งผลิตบัณฑิต ๕ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชากิจกรรมบำบัด และสาขาการแก้ไขการพูด (Speech Therapy) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในฐานะสถาบันการศึกษา คณะฯ มีปณิธานอันแน่วแน่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ กระตุ้นและส่งเสริมงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ ส่งเสริมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง นอกจากนั้น ยังถือเป็นนโยบายสำคัญ ที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดผลการพัฒนา ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ ในสาขาวิชาหล่านี้ให้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ ให้บริการวิชาการแก่สังคมในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้า และเทคนิคใหม่ๆ ในการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย การตรวจประเมินและการบำบัดรักษา เป็นแหล่งอบรม เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ทุกสาขาวิชาชีพหลักของคณะ ทั้งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และการแก้ไขการพูด และบุคลากร ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในทุกวิชาชีพได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ดูแล เอาใจใส่ สุขภาพของตนเองและสามารถรักษามาตรฐานด้านวิชาชีพของตนเอง เพื่อการบูรณาการ การให้บริการด้านการบำบัดรักษาและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความรู้เพื่อนำไปเผยแพร่ และให้บริการกับประชาชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนและพัฒนาทักษะ เพื่อบูรณาการการสร้างและใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านการตรวจวินิจฉัย การตรวจประเมิน และการรักษาผู้ป่วย ให้แก่ศิษย์เก่าของคณะเทคนิคการแพทย์ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าและเทคนิคใหม่ๆ ให้แก่ศิษย์เก่าของคณะเทคนิคการแพทย์ ในทุกสาขาวิชาชีพ และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้พัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพประชาชน
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร อันจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม :
•  จำนวน 400 คน ประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักรังสีเทคนิค เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ พนักงานรังสีการแพทย์เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ แพทย์ พยาบาล นักสาธารณสุขศาสตร์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาในการประชุม : วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดประชุม : โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน : รับสมัครภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
1. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คนละ 4,000 บาท
2. สาขาวิชารังสีเทคนิค คนละ 4,500 บาท
3. สาขาวิชากิจกรรมบำบัด คนละ 4,500 บาท
4. สาขาวิชากายภาพบำบัด คนละ 4,500 บาท
5. นักศึกษาทุกสาขาวิชา (แนบบัตรประจำตัวนักศึกษาในการสมัคร) คนละ 2,000 บาท


วิทยากร : วิทยากร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก และคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
เสวนาวิชาการ เรื่อง “Advanced Integrative Health Care for Optimal Health and Healing”
ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง __คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ __ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า โรงพยาบาลรามาธิบดี
พันตรี รศ.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล __วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา __ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วิทยากรสาขาเทคนิคการแพทย์ :
ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ __กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ
รศ.ดร.ธนาภัทร ปาลกะ __ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุด __ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ __ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.นพ.ภูวพงษ์ นิ่มกิ่งรัตน์ __ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.ศิริวุฒิ สุขขี __ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ __ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.รัชดา เครสซี่ __ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี __ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากรสาขารังสีเทคนิค :
นายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร __นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรงสาธารณสุข
รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ __คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์ __คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว __ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณธีระ อุดมพันท์ __โรงพยาบาลชลบุรี
คุณนันทยา อุตตมะกุล __โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
คุณอริณญา พงศธรพิศุทธิ์ __สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว __ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ __ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์ __ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.อุเทน ยะราช __ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล __ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง __ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.รัฐพร บุญสิทธิ์ __ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดาริษา ศัลกวิเศษ __ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวมลฤดี ทาปัญญา __ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวณัฐวดี อินต๊ะชัย __ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากรสาขากิจกรรมบำบัด :
รศ.สร้อยสุดา วิทยากร __ประธานคณะกรรมการวิชาชีพกิจกรรมบำบัด
คุณประนอมณัฐา วิไลรัตน์ __สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี __คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต __คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร __คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศศิธร พนโสภณกุล __คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.สพ.ญ.พรสวรรค์ พงษ์โสภาวิจิตร __คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย __ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณจิรดา นันตาเวียง __ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
คุณอดิเรก คงเมือง __ผู้ปกครอง จังหวัดเชียงใหม่
จ.ส.อ.นพดล สมฤทธิ์ __กองพันสัตว์ต่าง จังหวัดเชียงใหม่
รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ __ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.สายฝน บุญฉัตรกุล __ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ศศิธร สังข์อู๋ __ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากรสาขากายภาพบำบัด :
อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี __คลินิก ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด กรุงเทพฯ
กภ.ศรัญ ชัยศัตรา __คลินิก ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด กรุงเทพฯ
รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย __ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์ __ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.เพียรชัย คำวงษ์ __ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ทศพร พิชัยยา __ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ __ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.อารยา ญาณกาย __ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทบทวนและพัฒนาทักษะ เพื่อบูรณาการการสร้างและใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านการตรวจวินิจฉัย การตรวจประเมิน และการรักษาผู้ป่วย ให้แก่ศิษย์เก่าของ คณะเทคนิคการแพทย์ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง
2. ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดการพัฒนา เผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าและเทคนิคใหม่ๆ ให้แก่ศิษย์เก่า ของคณะเทคนิคการแพทย์ ในทุกสาขาวิชาชีพ และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้พัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพประชาชน
3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร อันจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

*** เปิดรับสมัครถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 ***

---------------------------------------

หนังสือประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรม [สำหรับใช้ขออนุมัติเข้าร่วมกิจกรรมจากต้นสังกัด]
[แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยเอกสาร]