งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบด้านการเผยแพร่ ประสานงานจัดสรรเงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ ตลอดจนติดตาม ประเมินผล และรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อการรายงานผล การจัดทำแผนการวิจัยในระดับคณะ งานด้านจริยธรรมการวิจัย การประสานงานและประชุมสัมมนาเกี่ยวกับโครงการร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัย การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถาบัน (MOU) งานต้อนรับและรับรองอาคันตุกะชาวและนักวิชาการชาวต่างประเทศ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-93-6026