Wrapkit

Faculty
ชื่อ - สกุล : เสาวณิต ชัยรัตนภิวงค์
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
วุฒิการศึกษา :
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
wrapkit
AMS CMU © 2019 All rights reserved.

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

8.00 AM - 6:00PM

+6653-93-5072