โครงการอบรม สัมมนา ของแต่ละภาควิชาและศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

วันที่ หน่วยงานที่จัด กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด
10-12 กุมภาพันธ์ 2559 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ Recent Advance, Clinical Significance and Common Pitfalls in Liver Function Tests สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาล จำนวน 100 คน
อบรมระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,500.- บาท
สอบถามเพิ่มเติม: คุณธนกร การลักษณี 053-9435072
15-17 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ การบริหารโครงการสุขภาพผู้สูงอายุ: แนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงวัย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานสาธารณสุขและสุขภาพชุมชน เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด/ กิจกรรมบำบัด/ อาชีวบำบัดสังกัดโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ
อบรมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสุขภาพชุมชน และบุคลากรด้านงานเวชกรรมฟื้นฟู
อบรมระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท
สอบถามเพิ่มเติม: คุณอรพิน จอมปิ่นทอง 053-935072 หรือ 091-8591190
24-25 มีนาคม 2559 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 อบรมระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559
ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,200 บาท
พิเศษสำหรับท่านที่ลงทะเบียนก่อน 29 กุมภาพันธ์ 2559 รับส่วนลดค่าอบรมเหลือท่านละ 2,000 บาท
สอบถามเพิ่มเติม: คุณอรวรรณ นาไทย หรือ คุณปริญญา รัตนน้อย
โทร. 0-5393-6027 ต่อ 103 หรือ 104 หรือ 0-5393-5096 โทรสาร 0-5328-9300
6-9 และ 13-16 มิถุนายน 2559 ภาควิชากายภาพบำบัด การจัดการและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเวชกรรมฟื้นฟูในทศวรรษหน้า จัดอบรม จำนวน 2 รุ่น จำนวนรับ รุ่นละ 200 คน ได้แก่
รุ่นที่ 1 วันที่ 6-9 มิถุนายน 2559 และรุ่นที่ 2 วันที่ 13-16มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
ค่าลงทะเบียนคนละ 5,500 บาท
คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง = 22 คะแนน
22-24 มิถุนายน 2559 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ระบบคุณภาพ ISO 15189 / 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง  
28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ภาควิชากายภาพบำบัด Kinematic linkage imbalance วิทยากรโดย ผศ. ปรีชา ธันวารชร
จำนวนรับ 60 คน
รายละเอียดโครงการ จะประกาศให้ทราบต่อไป
6-8 กรกฎาคม 2559 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ กรณีศึกษาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ วันที่ 5 กรกฎาคม มี pre-conference workshop เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
22-23 กรกฎาคม หรือ
29-30 กรกฎาคม 2559
ภาควิชากายภาพบำบัด Biomechanical Taping in Shoulder and Knee Problems จำนวนรับ 30 คน
รายละเอียดโครงการ จะประกาศให้ทราบต่อไป
27-29 กรกฎาคม 2559 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 8 เรื่อง การแก้ปัญหางานประจำวันในงานบริการโลหิต  
19 - 23 กันยายน 2559 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ (Modern Medical Laboratory Management) ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
รายละเอียดโครงการ จะประกาศให้ทราบต่อไป
13-16 ธันวาคม 2559 ภาควิชากายภาพบำบัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Management of cervical disorders: Assessment to recovery ณ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook