No Image

การอบรมวิชาการเรื่อง การประยุกต์การนวดฉานกับงานกายภาพบำบัด

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมวิชาการเรื่อง การประยุกต์การนวดฉานกับงานกายภาพบำบัด เพื่อให้นักกายภาพบำบัดมีความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการนวดฉาน อันเป็นงานกายภาพบำบัดแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านและนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มทางเลือกและเพิ่มประสิทธิผลในการบำบัดรักษาทางกายภาพบำบัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ รองคณบดีฝ่ายแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่

[update: 2017-07-07 02:21:14][View : 167]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook