No Image

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (นักประชาสัมพันธ์)

                   ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (นักประชาสัมพันธ์) วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.- บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4131007 สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ นั้น

                    บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิ์  เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 15 คน มาทำการทดสอบข้อเขียน จำนวน 13 คน ผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน จำนวน 8 คน และมาทำการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 8 คน ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 คน ตามลำดับ ดังนี้ 

                                   ลำดับที่  1         นางสาวภัทร์ศยา             จ่าราช

                                    ลำดับที่  2         นางสาวธมลวรรณ          แบนประเสริฐ

                                    ลำดับที่  3         นางสาวหทัยกร              เพาะเจาะ

                                    ลำดับที่  4         นายภควัติ                     พรหมชาติ

                   จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับถัดไปมารายงานตัวแทน  

 

                                       ประกาศ  ณ วันที่   26  พฤษภาคม พ.ศ.  2560

 

เพิ่มเติม : ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตน.นักประชาสัมพันธ์.pdf  

[update: 2018-03-21 08:56:27][View : 305]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook