No Image

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

                   ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่  7 เมษายน  พ.ศ. 2560  เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)  ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ  (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)  วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,470.- บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ นั้น

                   บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการคัดเลือก เรียบร้อยแล้ว จากผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 1 คน  มาทำการทดสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 1 คน  สอบผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 1 คน และมาทำการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 คน ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 คน  คือ 

                     ลำดับที่  1     นายนพรัตน์               บุญมา

                                     

                   จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่  31  พฤษภาคม 2560  หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์    

 

                                    ประกาศ  ณ วันที่    26  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕60

เพิ่มเติม : ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานขับรถ-3.pdf  

[update: 2018-03-21 08:59:07][View : 194]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook