No Image

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (นักประชาสัมพันธ์)

                    ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (นักประชาสัมพันธ์) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4131007 สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ นั้น

                   บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มาสอบข้อเขียน จำนวน 13 คน มีผู้สอบผ่านข้อเขียน จำนวน 8 คน เรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ ดังนี้.-

                             ลำดับเลขที่นั่งสอบ   2     นางสาวจุฑามาศ      วงษ์ใหม่

                             ลำดับเลขที่นั่งสอบ   5      นายภควัติ             พรหมชาติ

                             ลำดับเลขที่นั่งสอบ   6      นางสาวธมลวรรณ   แบนประเสริฐ

                             ลำดับเลขที่นั่งสอบ   8     นางสาวหทัยกร       เพาะเจาะ

                             ลำดับเลขที่นั่งสอบ   10    นางสาวภัทร์ศยา    จ่าราช

                             ลำดับเลขที่นั่งสอบ   12    นางสาวจิตต์จงรักษ์ จองที่

                             ลำดับเลขที่นั่งสอบ   13    นางสาวเพียงหทัย  ตันทะดา

                             ลำดับเลขที่นั่งสอบ   14    นางสาวนพมล       ปินตาสม

 

                        จึงให้ผู้มีรายชื่อที่สอบผ่านข้อเขียนข้างต้น ไปดำเนินการดังนี้

  1. ไปทำการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ทดสอบจะต้องจ่ายค่าทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ในวันทดสอบ ในอัตราคนละ 170.- บาท ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 และ
  2. ให้มาสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2 อาคาร 7 ชั้น  คณะเทคนิคการแพทย์  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป          

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าข้อเขียน ตน.นักประชาสัมพันธ์.pdf   แผนผังการสอบจิตวิทยา..pdf  

[update: 2018-03-21 08:59:36][View : 278]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook