No Image

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง” ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2560

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง” ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในระบบมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 และยังได้ฝึกปฏิบัติในการจัดทำระบบคุณภาพและเอกสาร ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 รวมทั้งยังได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงใคร่ขอเชิญ นักเทคนิคการแพทย์, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ทั้งนี้ สามารถส่งชื่อผู้เข้าประชุม ตามแบบลงทะเบียน ไปยัง

ผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรม : คุณอรวรรณ นาไทย หรือ คุณน้ำฝน ไชยทัศ หรือ คุณปริญญา รัตนน้อย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5393-6027 ต่อ 104 หรือ 103 หรือ 0-5393-5096
โทรสาร 0-5328-9300, 0-5322-5177


หมายเหตุ : "ผู้เข้าอบรมจะได้รับคะแนน CMTE จำนวน 18 คะแนน"

ดูรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ >>> http://www.ams.cmu.ac.th/amscsc/prnews/pr85.html

 

 

[update: 2017-07-06 10:09:42][View : 292]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook