No Image

นักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค ร่วมโครงการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ประเทศสิงคโปร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวน 7 คน ร่วมโครงการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 แบ่งออกเป็นการฝึกปฏิบัติงานด้านรังสีรักษา ณ National University Health System (NUHS) และการฝึกปฏิบัติงานทางด้านรังสีวินิจฉัย ณ Changi General Hospital, Singapore โดยมี ผศ.ดร.ธาริกา ธรรมวิจิตร และ อาจารย์ ดร.สมพงษ์ ศรีบุรี เป็นผู้ติดตามดูแลนักศึกษาในโครงการนี้

[update: ][View : 206]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook