No Image

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


        ด้วย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้สำหรับเป้นทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกาาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติ และส่งเสริมให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนในชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวของนักศึกษา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการเงินแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายละเอียดในการจัดสรรทุน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.pdf  

[update: 2017-04-05 02:48:04][View : 1306]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook