No Image

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

                    ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี และต้องได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4131085 สังกัด งานการเงินการคลังและพัสดุ สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ นั้น

                    บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการคัดเลือก เรียบร้อยแล้ว จากผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 24 ราย มาทำการทดสอบข้อเขียน จำนวน 14 ราย สอบผ่านการทดสอบข้อเขียน จำนวน 7 ราย และมาทำการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 7 ราย ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 7 ราย ดังนี้

                    ลำดับที่ 1 นางสาวชวิกา หลูสุริยา
                    ลำดับที่ 2 นางสาวปรานอม วางกิจ
                    ลำดับที่ 3 นางสาวปุณณ์ภินันท์ ขันคำ
                    ลำดับที่ 4 นางสาวปทุมวดี สาส่วนกว้าง
                    ลำดับที่ 5 นายทรงพล อินทะวงศ์
                    ลำดับที่ 6 นางสาวศศิกาลนนท์ ปาระมี
                    ลำดับที่ 7 นายจิตติพันธ์ มณีรัตน์

                    จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับถัดไปมารายงานตัวแทน

เพิ่มเติม : ประกาศผลการคัดเลือก.pdf  

[update: 2018-03-21 09:07:22][View : 317]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook