No Image

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

          คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่งเลขที่ E130036 คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง เดือนละ  37,000.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่  งานบริหารทั่วไป   สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  28 เมษายน  2560  ณ  งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์  

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร.pdf  

[update: 2018-03-21 09:06:49][View : 305]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook