No Image

การประชุมเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดประชุม เพื่อปรึกษาหารือทิศทางการวิจัยของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ร่วมกับผู้บริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) และเพื่อให้ผู้บริหาร ศช. รับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีฯ เป็นประธานในการแระชุม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น

 

[update: 2016-10-03 06:51:22][View : 575]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook