No Image

งานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

งานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
วันที่ 27 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 12 ชั้น


 -----------------------------------------------------------------------

        ขอเชิญร่วมงาน "แสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ในวันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 11.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม  ชั้น 12 อาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์  ตามรายละเอียด กำหนดการดังนี้

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ  
1.รศ.กรกฎ      เห็นแสงวิไล        ภาควิชากายภาพบำบัด
2.ผศ.ศักดิ์ชัย   เดชตรัยรัตน์        ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
3.นางนริศรา    วัชระสกลพงษ์      สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
4.นายวิชิต      สิงห์แก้ว             สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์


กำหนดการ

    11.00 น.            ลงทะเบียน
    11.15 น.            ประธาน / ผู้อาวุโส กลัดดอกไม้ผู้เกษียณ
    11.30 น.            ประธาน กล่าวเปิดงาน  และกล่าวสดุดี
    11.45 น.            รำอวยพร     
    12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน
    12.15 น.            ชมวีดิทัศน์   
    13.00 น.            การแสดงจากภาควิชา/หน่วยงาน
    13.20 น.            ชมวีดิทัศน์    
    14.00 น.            การแสดงจากภาควิชา/หน่วยงาน   
    14.30 น.            หน่วยงานมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ  (บนเวที)
    15.00 น.            ผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึก
    15.30 น.            ผู้ร่วมงานมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ

[update: 2016-09-13 02:01:39][View : 728]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook