No Image

การฝึกอบรม เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรม เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกสาขา ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคจากการปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น โรควัณโรค โรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบ และโรคโควิด-19 เป็นต้น ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

[update: 2021-11-16 09:35:04][View : 67]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook