No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม IPE ประจำปี 2564 “ที่เห็น…ไม่ใช่ทำไม่ได้ (สมองพิการ)”

ภาควิชากิจกรรมบำบัด และภาคกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มช. จัดกิจกรรม INTERPROFESSIONAL EDUDATION (IPE) ประจำปี 2564 ในหัวข้อเรื่อง “ที่เห็น…ไม่ใช่ทำไม่ได้ (สมองพิการ)” โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 85 คน โดยมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการทำความเข้าใจกรณีศึกษาและอภิปรายบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพร่วมกัน โดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการและรักษาอย่างดีที่สุด เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
 
[update: 2021-08-30 08:48:50][View : 245]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook