No Image

ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมงาน Happy Senior 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

เนื่องในสัปดาห์วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์เชิงรุก Health & Aging
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท & บริษัทปัญญาไท จำกัด และภาคีเครือข่าย
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 7.00–16.00 น.
ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 2, ห้องประชุมชั้น 1 และชั้น 12 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์การจัดโครงการ

    -  เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาวะไขมันในเลือดสูงและภาวะปวดข้อ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ การตรวจประเมินความคิดความเข้าใจสำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนการให้ความรู้และคำปรึกษาด้านสุขภาพ
    -  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น การส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ การตรวจประเมินคัดกรอง การให้คำปรึกษา การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
    -  เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์คณะฯ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก และภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาสัมพันธ์บทบาทของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
    -  เพื่อส่งเสริมการนำผลงานการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
 
 
เงื่อนไขการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป (รับสมัครจำนวนจำกัด)
 
ลักษณะกิจกรรม
       1. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วม ต้องลงทะเบียน และชำระค่าตรวจสุขภาพมาก่อนล่วงหน้า
 
       2. กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ต้องลงทะเบียนและไม่เสียค่าใช้จ่าย)
           การบรรยายสาธิตให้ความรู้สำหรับผู้สูงอายุ
            - การตรวจประเมินสมรรถภาพร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ
            - การตรวจประเมินความคิด ความจำ ความเข้าใจ
            - การให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
            - บูทให้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพรพื้นบ้าน
            - บูทให้ความรู้จากภาคีเครือข่าย ห้างร้าน องค์กร หน่วยงาน

  

กำหนดการโครงการงานบริการวิชาการชุมชน “Happy Senior” ประจำปี 2564
       07.45-08.00 น.        ลงทะเบียนและวัดความดันโลหิตแก่ผู้ร่วมกิจกรรม
       08.00-09.30 น.        เจาะเลือดเพื่อตรวจตามโปรแกรมการตรวจ (ห้องประชุม 1) *** เจาะเลือดตรวจสุขภาพเป็นกิจกรรมที่เสียค่าใช้จ่าย
                                     โดย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
                                    ** เวลา 8.00 เป็นต้นไป     ผู้เข้าร่วมโครงการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ
                                             กิจกรรมที่ 1 :  ประเมินความคิดความจำความเข้าใจ  (ห้องบรรยายศิษย์เก่าฯ) 
                                                               โดย คณาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำบัด 
                                             กิจกรรมที่ 2 :  ประเมินสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ (ห้องบรรยาย 1)                     
                                                               โดย คณาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด
                                             กิจกรรมที่ 3 :  การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย (ห้องประชุมชั้น 12) 
                                                               โดย แพทย์แผนไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท
       09.00-09.15 น.        ประชาสัมพันธ์โครงการ “Happy Senior 2564” (ลานกิจกรรม)
                                     โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปัญญาไทฯ
       09.15-09.40 น.        การบรรยายให้ความรู้และสาธิตด้านภาวะปวดข้อเข่า/แพทย์แผนไทย (ลานกิจกรรม)
                                     โดย คณาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทย
       09.40-10.10 น.        การบรรยายให้ความรู้ด้านการส่งเสริมป้องกันภาวะไขมันสูงและเบาหวาน (ลานกิจกรรม)
                                     โดย คณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และแพทย์แผนไทย
                                     พักรับประทานอาหารว่าง  หลังเจาะเลือดและเวลา 10.10- 10.20 น. (ลานกิจกรรม)
       12.00-13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวันและรับฟังดนตรีคำเมืองร่วมสมัย เวลา 12.00-13.00 น. (ห้องประชุมชั้น 12)
       13.00-13.15 น.        คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวเปิดงาน (ห้องประชุมชั้น 12)
       13.15-13.30 น.        การบรรยายให้ความรู้ด้านรังสีเทคนิค
                                    โดยคณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค
       13.30-13.45 น.        การบรรยายให้ความรู้ด้านความคิดความจำ
                                    โดยคณาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำบัด
       13.45-14.30 น.       อธิบายผลการตรวจเลือดและให้ความรู้
                                    โดย คณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และนักเทคนิคการแพทย์         
       14.30-14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
       14.45-16.00 น.        การบรรยายให้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยกับสุขภาวะผู้สูงวัยและบริการตรวจรักษา
                                    โดย แพทย์แผนไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท
 
 
[update: 2021-04-09 15:01:40][View : 84]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook