No Image

กิจกรรมการฝึกทักษะและเสริมสมรรถนะกายภาพบำบัด สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการฝึกทักษะและเสริมสมรรถนะกายภาพบำบัด ทางระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ และเรียนรู้ตามที่กำหนดในหลักสูตรผ่านกิจกรรม ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพชีวิต การทดสอบความทนทานของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต การให้คำปรึกษาปัญหาจากการตรวจประเมิน การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ การวางแผนการให้การรักษาและออกกำลังกายที่เหมาะสม ณ ลานหน้าอาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

[update: 2021-04-02 10:29:03][View : 51]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook