No Image

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ KM Lunch Seminar เรื่อง แนวทางการออกข้อสอบ MCQ ให้มีคุณภาพ

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม KM Lunch Seminar ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการออกข้อสอบ MCQ ให้มีคุณภาพ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิเรข ไชยวงษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ชั้น 1) อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 - 13.00 น.

[update: 2021-02-23 16:13:45][View : 54]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook